Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2016-2018

wtorek, 12 maja 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.

MNiSW zaprasza do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek w dwóch egzemplarzach nie później niż do dnia 30 września 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Agnieszka Mierzyńska

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

z dopiskiem: PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ Z AUSTRIĄ 2016-18.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików