Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową w ramach Protokołu wykonawczego z Republiką Austrii na lata 2015-2017

poniedziałek, 26 maja 2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) realizują wspólny Program wykonawczy służący intensyfikacji współpracy naukowej obu państw poprzez wspieranie mobilności naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.

MNiSW zaprasza do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek w dwóch egzemplarzach nie później niż do dnia 30 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ Z AUSTRIĄ 2015-17.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików