Zaproszenie do składania wniosków w ramach polsko-indyjskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2014-2016

poniedziałek, 10 marca 2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Republiki Indii zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-indyjskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między polskimi i indyjskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej w ramach konkursu polsko-indyjskiego finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami z obu krajów może być realizowana i finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

DOKUMENTY

Czas trwania konkursu:  10 marca – 31 maja 2014 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Małgorzata Piątek

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: PROGRAM POLSKO-INDYJSKI 2014-2016

Koordynator programu po stronie indyjskiej:

Mr S. K. Varshney

Scientist „F”, International Division

Department of Science &Technology

Ministry of Science &Technology

Technology Bhavan, New Mehrauli Road,

New Delhi – 110016, India

PROCEDURA

Polskich koordynatorów prosimy o przesyłanie na podany powyżej adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 egzemplarzy wniosku z wymaganymi załącznikami, opatrzonych wszystkimi niezbędnymi podpisani oraz pieczęciami.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i w Indiach. Projekty niespełniające tych reguł nie będą przedstawione do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji Dwustronnej.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 31 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików