Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne


Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z  4 stycznia 2013 r., poz. 6).

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 marca przez ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Instrukcja składania wniosków umieszczona jest tutaj.

Osoba kontaktowa:
Bożena Tomiak tel. 22 52 92 454
e-mail: bozena.tomiak@nauka.gov.pl