Zaproszenie do składania wniosków na lata 2014 - 2016 na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową

czwartek, 10 października 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2014-2016.

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi  obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, co odbywa się na podstawie decyzji Wspólnej Komisji, podjętej w oparciu o oceny projektów.

UWAGA:
Po Stronie polskiej projekty finansowane ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania  nauki – Dz. U. nr 96, poz. 615). MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.

Projekt w dowolnej dziedzinie może być zgłoszony przez  każdą jednostkę naukową.
W ramach Programu Wykonawczego środki, przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej  (podróży i krótkich pobytów). Szczegóły wymiany osobowej są uzgadniane przez współpracujące ze sobą jednostki. Współpraca pomiędzy zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

DOKUMENTY

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Koordynatorów polskich zespołów prosimy o składanie wniosków w 2 egzemplarzach,  wraz ze stosownymi podpisami, w terminie do dnia 31 grudnia  2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „konkurs polsko-chiński”

Wnioski powinny być wypełnione w językach: polskim i angielskim.

Koordynatorzy chińskich zespołów składają wnioski po swojej stronie, zgodnie z wymogami podanymi na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Technologii (MOST).

PROCEDURA KONKURSOWA

Projekty oceniane są w Polsce i Chinach, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. Rozpatrywane będą tylko projekty złożone równolegle w Polsce i Chinach.

FINANSOWANIE

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i Chinach w czasie danego roku budżetowego.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Chin oraz koszty pobytu naukowców chińskich w Polsce. Strona chińska pokrywa koszty podróży naukowców chińskich do Polski oraz koszty pobytów naukowców polskich w Chinach.

W razie pytań prosimy kontaktować się z następującą osobą:

Małgorzata Piątek
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna1/3
00-529 Warszawa
tel.  0 22 52 92 361
malgorzata.piatek@mnisw.gov.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików