Zaproszenie dla uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz instytutów naukowych/badawczych do udziału w programach szkoleniowo – stażowych w zakresie energetyki jądrowej

piątek, 16 stycznia 2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie energetyki jądrowej oraz instytuty naukowe/badawcze, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Nabór stanowi I etap konkursu prowadzonego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, w zakresie energetyki jądrowej.

Konkurs na staże w zakresie energetyki jądrowej wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizowane jest już m.in. przez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt zakłada bezpłatny udział 120 pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie w grupach 30-40 osobowych w terminie II kwartał 2015 r. – IV kwartał 2015 r.

Konkurs jest skierowany do polskich naukowców/badaczy posiadających co najmniej dyplom inżyniera/licencjata, prowadzących badania w dyscyplinie nauk technicznych, doktorantów i absolwentów studiów wyższych z zakresu energetyki jądrowej a także pracowników instytutów badawczych i naukowych. Energetyka jądrowa jest dziedziną, w której istnieje wiele specjalności teoretycznych, doświadczalnych i inżynierskich, dlatego konkurs kierujemy do następujących kierunków/specjalności:

 • energetyka,
 • energetyka jądrowa,
 • fizyka jądrowa,
 • chemia jądrowa,
 • energetyka jądrowa i technologia jądrowa w przemyśle i medycynie,
 • fizyka techniczna,
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna,
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych,
 • studia międzywydziałowe o kierunku energetyka,
 • mechanika i budowa maszyn, specjalność: inżynieria jądrowa,
 • elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka,
 • energetyka cieplna i jądrowa,
 • automatyka,
 • elektronika,
 • inżynieria środowiska,
 • inżynieria mechaniczna,
 • mechatronika,
 • budownictwo,
 • informatyka,
 • inżynieria bezpieczeństwa w zakresie energetyki jądrowej,
 • ochrona środowiska,
 • inne pokrewne kierunki ścisłe i techniczne.

Przeszkolenie obejmować będzie tzw. edukatorów czyli osoby, które nabytą wiedzę będą przekazywać w Polsce. Zadaniem edukatorów będzie rozwój na macierzystej uczelni/podstawowej jednostce, kierunków studiów i specjalności związanych z danymi obszarami, opracowywanie programów kształcenia oraz rozwój badań naukowych, a ponadto m.in. działalność na rzecz współpracy z przedsiębiorstwami, wzrostu akceptacji społecznej dla uruchomienia elektrowni jądrowej w Polsce.

Uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni przeprowadzi wg własnych zasad, wstępną kwalifikację kandydatów, którzy oprócz wymagań sformułowanych wyżej spełniają co najmniej następujące warunki:

 • posiadają biegłą znajomość języka angielskiego, w tym fachowego,
 • określą cele stażu/przedstawią wykaz zagadnień, które stażysta chciałby opanować,
 • otrzymają jednoznaczną pozytywną opinię opiekuna naukowego.

W pierwszym etapie konkursu uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zakwalifikuje kandydatów potwierdzając, że kandydat jest dydaktykiem, który w pracy zawodowej przekaże zdobyte umiejętności studentom lub/oraz realizuje badania naukowe w zakresie energetyki jądrowej.

W drugim etapie kandydaci zgłoszeni przez uczelnię/podstawową jednostkę organizacyjną uczelni zostaną zaproszeni do udziału w procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję konkursową, powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekomendowani przez uczelnie kandydaci, zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez rejestrację  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, który zostanie uruchomiony od 28 lutego 2015 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W systemie rekrutacyjnym kandydaci przedstawią:

 • 2 pisemne prezentacje w zakresie:
 • oczekiwań kandydata dotyczących wykorzystania uczestnictwa w projekcie po powrocie do kraju;
 • prowadzonych badań przez pracowników dydaktycznych i doktorantów lub posiadanych kompetencji w obszarach wymienionych w pkt.1.1 zdobytych w trakcie studiów przez absolwentów;
 • CV.

Każdy program stażowo-szkoleniowy będzie trwał do 2 miesięcy i zostanie zamówiony przez MNiSW w ramach postępowania przetargowego w czołowych uczelniach zagranicznych, posiadających duże osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr i prowadzenia badań naukowych dla potrzeb elektrowni jądrowych. W ramach programu sfinansowane zostaną wyjazdy stażowo-szkoleniowe oraz pokryte koszty pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o tej inicjatywie w Państwa jednostkach oraz rekomendację dla kandydatów, która będzie jednoznaczna ze zgodą ze strony pracodawcy na odbycie takiego stażu. Uczelnie proszone są o potwierdzenie zainteresowania udziałem we wstępnej procedurze naboru kandydatów do programów szkoleniowo-stażowych w terminie do 30 stycznia 2015 r.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie mailowo list kandydatów rekomendowanych przez uczelnię do Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego - w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2015 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Tokarska, elzbieta.tokarska@nauka.gov.pl, lub telefonicznie 22 529 22 76.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików