Zaproszenie dla uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni do przeprowadzenia wstępnego naboru kandydatów do udziału w programach szkoleniowo-stażowych w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego

środa, 13 sierpnia 2014

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Nabór stanowi pierwszy etap konkursu prowadzonego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt zakłada bezpłatny udział 120 polskich pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie w grupach 30-40 osobowych w terminie IV kwartał 2014 r. – III kwartał 2015 r.

Konkurs jest skierowany do polskich naukowców/badaczy ze stopniem co najmniej magistra inżyniera, prowadzących badania w dyscyplinie nauk technicznych, a także doktoranci i absolwenci studiów wyższych w specjalności na kierunku: 

  • geofizyka,
  • górnictwo,
  • geologia inżynierska,
  • inżynieria naftowa, w szczególności na specjalnościach: geologia naftowa, wiertnictwo, eksploatacja złóż surowców płynnych, inżynieria gazownicza.

Przeszkolenie obejmować będzie tzw. edukatorów czyli osoby, które nabytą wiedzę będą przekazywać w Polsce. Zadaniem edukatorów będzie rozwój na macierzystej uczelni kierunków studiów i specjalności związanych z danymi obszarami, opracowywanie programów kształcenia oraz rozwój badań naukowych, a ponadto m.in. działalność na rzecz współpracy z przedsiębiorstwami, wzrostu akceptacji społecznej dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni przeprowadzi wg własnych zasad, wstępną kwalifikację kandydatów, którzy oprócz wymagań sformułowanych wyżej spełniają co najmniej następujące warunki:

  • posiadają biegłą znajomość języka angielskiego, w tym fachowego,
  • określą cele stażu/przedstawią wykaz zagadnień, które stażysta chciałby opanować.

W pierwszym etapie konkursu uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zakwalifikuje kandydatów potwierdzając, że kandydat jest dydaktykiem, który w pracy zawodowej przekaże zdobyte umiejętności studentom lub/oraz realizuje badania naukowe w zakresie najnowszej techniki i technologii rozpoznawania, udostępniania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu i ropy naftowej z uwzględnieniem minimalizacji niekorzystnego oddziaływania przedmiotowych prac na środowisko.

W drugim etapie kandydaci zgłoszeni przez uczelnie/podstawową jednostkę organizacyjną uczelni zostaną zaproszeni do udziału w procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję konkursową, powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekomendowani przez uczelnie kandydaci, zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez rejestrację w specjalnym systemie rekrutacyjnym, który zostanie uruchomiony od 16 października 2014 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W systemie rekrutacyjnym kandydaci przedstawią 2 pisemne prezentacje w zakresie:

  • oczekiwań kandydata dotyczących wykorzystania uczestnictwa w projekcie po powrocie do kraju;
  • prowadzonych badań przez pracowników dydaktycznych i doktorantów lub kompetencji w obszarach wymienionych w pkt.1.1 zdobytych w trakcie studiów przez absolwentów;
  • CV.

Każdy program stażowo-szkoleniowy będzie trwał do 2 miesięcy i zostanie zamówiony przez MNiSW w ramach postępowania przetargowego w uczelniach zagranicznych. W ramach programu sfinansowane zostaną wyjazdy stażowo-szkoleniowe oraz pokryte koszty pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o tej inicjatywie w Państwa jednostkach oraz rekomendację dla kandydatów, która będzie jednoznaczna ze zgodą ze strony pracodawcy na odbycie takiego stażu. Uczelnie proszone są o potwierdzenie zainteresowania udziałem we wstępnej procedurze naboru kandydatów do programów szkoleniowo-stażowych w terminie do 30 września 2014 r.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie list kandydatów rekomendowanych przez uczelnię do Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego- w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 r.

Zgłoszenia rekomendowanych uczestników wystarczy przesyłać w formie elektronicznej na wskazany w ogłoszeniu adres mailowy wraz z krótkim opisem przebiegu rekrutacji w jednostce.

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Syroka katarzyna.syroka@nauka.gov.pl lub telefonicznie 22 529 22 27.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików