Zaproszenie dla pracowników uczelni, instytutów naukowych i doktorantów oraz studentów do udziału w krótkoterminowych programach stażowych w polskich przedsiębiorstwach i instytutach oraz dla przedsiębiorstw krajowych zainteresowanych organizacją staży krótkoterminowych w zakresie energetyki jądrowej

wtorek, 17 listopada 2015

W ramach realizacji projektu systemowego „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 4.1 poddziałanie 4.1.1  Jednym z zadań projektu jest przeprowadzenie staży w przedsiębiorstwach i instytutach zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej dla pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni lub instytutów naukowych oraz studentów studiów magisterskich związanych z problematyką energetyki jądrowej.

I.  Miejsca i zakresy staży

 Specjalistyczne staże w zakresie problematyki aktualnie możliwe są w następujących przedsiębiorstwach:

Rafako Grupa PBG -  firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Posiada najwyższe w kraju kompetencje w zakresie produkcji wysokociśnieniowych i wysoko temperaturowych konstrukcji spawanych , z wykorzystaniem szerokiej gamy materiałów konstrukcyjnych przeznaczonych do długotrwałej eksploatacji w warunkach środowiska korozyjnego oraz narażonych na silną erozję.

Firma oferuje staże 3 tygodniowe dla 4 osób. Staże będą obejmować zagadnienia technologii spawalniczych grubościennych elementów konstrukcji ciśnieniowych, oraz procesu kontroli jakości z elementami procedur operacyjnych i bhp. Podstawowym celem tych staży jest poznanie procedur spawalniczych związanych z produkcją złożonych elementów wysokociśnieniowych oraz spawania materiałów wysokostopowych. Jest to zakres wiedzy niezwykle istotny w zrozumieniu i późniejszym zastosowaniu w praktyce budowy podstawowych urządzeń elektrowni jądrowej oraz łączenie ich przy pomocy rurociągów.

Kolejnym elementem stażu będą procedury i techniki kontroli jakości połączeń spawanych konstrukcji wysokociśnieniowych oraz rurociągów.

Staż będzie realizowany w dwóch równoległych 10-dniowych cyklach - 2 osoby odbywałyby staż produkcyjny zaznajamiając się z technologiami i procedurami spawalniczymi, jednocześnie dwie inne osoby uczyłyby się techniki i kontroli jakości połączeń spawanych. Po zakończeniu cyklu następowałaby zmiana zakresu stażu – osoby z grupy produkcyjnej przechodziliby do kontroli jakości i odwrotnie.

Energoinstal S.A. – firma jest jednym z największych producentów kotłów energetycznych na świecie, który stosuje obecnie na skalę przemysłową technologie laserowego spawania urządzeń ciśnieniowych. Jest  jedynym w Polsce i jednym z pięciu w Europie producentem rur ożebrowanych - podstawowego elementu kotłów odzysknicowych i wymienników ciepła.

Staże 2 tygodniowe dla 4 studentów ostatnich lat kierunków energetycznych dotyczyłyby:

-najnowocześniejszych technologii spawalniczych (spawanie plazmowe) złożonych konstrukcji ze stali wysokostopowych,

-organizacji efektywnej produkcji konstrukcji spawanych, z wykorzystaniem zaawansowanych technik spawalniczych i zarządzania produkcją,

zagadnień kontroli jakości i bhp  (procedury i techniki, zagadnienia badania materiałów w nowoczesnym laboratorium materiałowym),

zapoznanie się  z procesem przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego – analiza ryzyka, przyjęcie rozwiązania technologicznego, kosztorys, przygotowanie oferty, kontraktowanie, realizacja zadania-elementy kontrolingu.

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Energoprojekt Katowice S.A. – należy do grona największych w Europie firm projektowo-inżynierskich świadczących usługi inżynierskie dla przygotowania i realizacji dużych bloków energetycznych. W zakres działalności firmy wchodzi obsługa procesu inwestycyjnego –od koncepcji poprzez pozyskanie  funduszy, wszystkie fazy projektowania , kompletacje dostaw aż po realizację inwestycji i rozruch.

Celem 2 tygodniowego stażu dla 2-4  studentów ostatnich lat specjalności energetycznych, elektrycznych i budowlanych byłoby przybliżenie wiedzy związanej z właściwym procesem przygotowania projektu i realizacji inwestycji budowy wielkiego obiektu energetycznego.

Studenci uzyskają możliwość   zapoznanie się z procesem i metodyką wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych, zakresem projektowania podstawowego i studium wykonalności, przygotowania SIWZ – dla dokumentacji przetargowej, pomoc w organizacji i ocenie ofert, rola inżyniera kontraktu, oraz innych zagadnień związanych z pracami biura projektów energetycznych.

Ponadto ważnym elementem stażu będą aspekty prawne i techniczne wynikające z negocjowanych warunków kontraktowych.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych - jeden z największych instytutów naukowych w Polsce. Prowadzi m.in. badania reaktorowe i prace nad paliwem jądrowym, także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Bada gorącą plazmę dla energetyki termojądrowej przyszłości i rozwija metody modyfikacji materiałów. Prowadzi badania na rzecz ochrony środowiska i na rzecz bezpieczeństwa.

Staże  2 tygodniowe dla  4 osób, skierowane do naukowców – doktorantów i habilitantów mające na celu zapoznanie się i wdrożenie do ich metod badawczych nowoczesnych technik jądrowych i izotopowych oraz rozszerzenie ich wiedzy na temat technik z wykorzystaniem akceleratorów. Szczegółowy zakres staży zostanie określony po ustaleniu listy kandydatów oraz uzyskaniu od nich dodatkowych informacji.

Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny zaprasza do odbycia stażu studenckiego w Pracowni Radioizotopowej. Jednym z celów stażu będzie zapoznanie słuchaczy z  aspektami prawnymi dotyczącymi energetyki jądrowej, jak i z systemem bezpieczeństwa jądrowego w naszym kraju. Dodatkowo w ramach stażu studenci nabędą doświadczenie w zakresie sposobów zagospodarowania i przetwarzania odpadów niebezpiecznych, jakie stanowią ciekłe odpady promieniotwórcze. Podczas stażu prowadzone  będzie  szereg badań z zakresu radiacyjnego monitoringu środowiska.

Staże  2 tygodniowe dla  6 osób, skierowane do studentów studiów inżynierskich bądź magisterskich (wydziału chemicznego, inżynierii środowiska, mechaniczno-energetycznego). Szczegółowy zakres staży zostanie określony po ustaleniu listy kandydatów oraz uzyskaniu od nich dodatkowych informacji.

Osoby, które już zgłosiły swoje zainteresowanie odbyciem stażu w innych jednostkach mogą mailowo zmienić lub dodać  informację do nadesłanych już zgłoszeń” w terminie do 24 listopada 2015 r.

  II. Warunki organizacyjne staży

 1. Przedsiębiorstwa przygotują i zorganizują staże zgodnie z opisem podanym wyżej oraz zapewnią opiekunów merytorycznych stażystom. Koszty opiekunów merytorycznych staży pokryte zostaną w ramach projektu systemowego.
 2. Staże odbędą się w okresie do 14 grudnia 2015 r.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w stażach nadsyłają zgłoszenie na adres mailowy elzbieta.wolman@nauka.gov.pl w terminie do 24 listopada 2015 r. z podaniem nazwy uczelni oraz wydziału, w którym jest zatrudniony lub studiuje stażysta oraz roku studiów. W zgłoszeniu należy wskazać przedsiębiorstwo, w którym zainteresowana/y chciał/a/by odbyć praktykę.
 4. Warunkiem zakwalifikowania i wzięcia udziału w stażu jest wypełnienie karty uczestnictwa w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, która zostanie przekazana zakwalifikowanym uczestnikom staży.
 5. Stażystom przysługuje:
  • stypendium w wysokości proporcjonalnej do 2 000 zł miesięcznie;
  • udokumentowane koszty zakwaterowania do 750 zł za dwa tygodnie, w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania w Polsce a staż będzie się odbywał w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu);
  • udokumentowane koszty dojazdu w obie strony na miejsce odbywania stażu poza miejscem zamieszkania w Polsce. Przysługuje zwrot kosztów podróży zbiorowymi środkami transportu publicznego, chyba że z powodu systemu środków transportu na danym terenie są uzasadnione powody dla innej formy podróży, jednak powinny to być jedynie wyjątkowe sytuacje. W przypadku dojazdu pociągiem zwrot kosztów zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze;
  • koszty wyżywienia w wysokości 420 zł za dwa tygodnie.

Jednocześnie zapraszamy inne przedsiębiorstwa zainteresowane organizacją krótko terminowych staży specjalistycznych  w zakresie rozwoju w Polsce energetyki jądrowej do nadsyłania zgłoszeń z propozycją ich zakresu tematycznego  i czasu   trwania na adres mailowy elzbieta.wolman@nauka.gov.pl w terminie do 23 listopada 2015 r.

Tagi: staże, PO KL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików