Wyjaśnienie wątpliwości związanych z określeniami „dotacja bazowa dla jednostki” i „dotacja jednostkowa”

środa, 29 kwietnia 2015

Żadna z 899 jednostek naukowych, które spełniły formalne kryteria objęcia dotacją bazową, nie otrzymała środków w wysokości niższej niż wynikająca z przepisów. Z analizy wystąpień w tej sprawie wynika, iż nastąpiło nieporozumienie co do znaczenia pojęcia „dotacja jednostkowa”, polegające na błędnym przyjęciu, że dotacją jednostkową jest dotacja bazowa dla konkretnej jednostki naukowej w danym roku.

Pełna treść wyjaśnienia MNiSW

W ostatnim czasie do Ministerstwa wpłynęły liczne wystąpienia, wskazujące na utożsamianie dotacji bazowej dla jednostki naukowej z dotacją jednostkową. Skutkowało to pojawieniem się wątpliwości niektórych jednostek naukowych, czy ustalone dla nich na 2015 r. kwoty dotacji bazowej (czyli dotacji na utrzymanie potencjału badawczego) nie są niższe niż wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90 i 1941).

Uprzejmie wyjaśniamy, iż żadna z 899 jednostek naukowych, które spełniły formalne kryteria do objęcia tą dotacją, nie otrzymała środków w wysokości niższej niż wynikająca z przepisów ww. aktu. Z analizy wystąpień w tej sprawie wynika, iż nastąpiło nieporozumienie co do znaczenia pojęcia „dotacja jednostkowa”, polegające na błędnym przyjęciu, że dotacją jednostkową jest dotacja bazowa dla konkretnej jednostki naukowej w danym roku.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż definicja określenia „dotacja jednostkowa” została zawarta w pkt 8 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, dotacją jednostkową jest „dotacja bazowa, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, z uwzględnieniem współczynników kosztochłonności[1].Dotacja jednostkowa wskazuje, jakie środki jednostka naukowa otrzymuje na każdą, wykazaną we wniosku o przyznanie dotacji, osobę zatrudnioną przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych. W praktyce, dotacja jednostkowa to dotacja bazowa podzielona przez liczbę pracowników prowadzących badania w określonych dziedzinach, przemnożonych przez właściwe współczynniki kosztochłonności badań (np. dla jednostki naukowej zatrudniającej 20 osób w naukach biologicznych, dla których współczynnik kosztochłonności badań wynosi 3, dotacja jednostkowa to dotacja bazowa otrzymana przez tę jednostkę podzielona przez 60).

Wprowadzając nowe regulacje w zakresie finansowania działalności statutowej  przewidziano mechanizm ochronny, zabezpieczający jednostki naukowe przed nadmiernym spadkiem dotacji i umożliwiający płynne przejście do nowych zasad rozdziału środków finansowych. Zabezpieczenie to polega na gwarancji, iż żadna jednostka naukowa nie otrzyma dotacji jednostkowej niższej niż zakładane dopuszczalne maksymalne spadki, określone w pkt 9 ww. załącznika. Należy jednak podkreślić, iż ograniczenia te dotyczą nie dotacji bazowej, ale dotacji jednostkowej. Oznacza to, że w 2015 r. jednostka naukowa posiadająca np. kategorię A, nie mogła otrzymać na każdą osobę zatrudnioną przy prowadzeniu badań naukowych w określonej dziedzinie (przy czym jednostka sama wskazuje we wniosku o przyznanie dotacji dziedziny, w jakich poszczególne osoby prowadzą badania naukowe) mniej niż 85% kwoty otrzymanej na każdą osobę w 2014 r. (w przypadku kategorii A+ – nie mniej niż 100%, kategorii B – nie mniej niż 80%). Jednak zmniejszenie zatrudnienia w jednostce naukowej kategorii A+ mogło spowodować, że jednostka ta otrzymała niższą kwotę dotacji bazowej, choć jej dotacja jednostkowa pozostała na tym samym poziomie lub wręcz wzrosła.


Współczynniki te zostały określone w Komunikacie nr 2/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie współczynnika kosztochłonności badań w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki - tutaj znajduje się komunikat o współczynniku kosztochłonności.

Tagi: dotacja bazowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików