Wybór uczelni do realizacji zadania „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”

czwartek, 22 marca 2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie kryteriów opisanych w ogłoszeniu o zamiarze zlecenia realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”, wybrał 14 uczelni do realizacji ww. zadania.

Podstawę wyboru stanowiła analiza danych z raportów badania Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych w odniesieniu do 34 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (dane za rok 2015). Wybór został dokonany w oparciu o następujące wskaźniki:

  1. „Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” (WWB) - wartość progowa miernika mniejsza lub równa 1;
  2. „Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” (WWZ) – wartość progowa na poziomie 0,50 (wartość większa od 0,50 jako wartość spełniająca kryterium);
  3. Brak oceny negatywnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich pięciu lat.

Na realizację zadania Minister przeznaczy 1 milion złotych, z czego w roku 2018, na podstawie umowy między Ministrem a uczelnią, zostanie przekazanych 750 000 zł, a w roku 2019 250 000 zł.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), aby Minister mógł zlecić uczelni wykonywanie zadania niezbędne jest zasięgnięcie opinii Senatu. Po otrzymaniu opinii Senatu zostanie przygotowane zlecenie realizacji zadania oraz przekazany projekt umowy wraz z załącznikami. Załącznikami do umowy będzie plan realizacji zadania oraz kosztorys.

Odnośniki

Tagi: Programy Ministra, kształcenie zawodowe, PWSZ

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików