Wejście w życie nowej umowy o uznawalności wykształcenia między Polską a Słowacją

wtorek, 31 maja 2016

Z dniem 1 czerwca 2016 r. wchodzi w życie umowa zmieniająca zasady wzajemnego uznawania wykształcenia między Polską a Słowacją, która została podpisana 16 marca 2016 r. przez premiera Jarosława Gowina i ambasadora Republiki Słowackiej Dušana Krištofika.

Po wejściu w życie nowej umowy, uzyskany na Słowacji stopień naukowy doktor vied będzie uznawany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249), zaś osoby, które w słowackiej uczelni uzyskały tytuł naukowo-pedagogiczny ‘docent’, będą mogły nabyć uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w trybie przewidzianym w art. 21a ww. ustawy.

Tagi: uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa, Współpraca polsko-słowacka

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików