Termin na złożenie raportu z wykorzystania dotacji przyznanych w 2014 r. na finansowanie działalności statutowej

środa, 9 września 2015

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu na złożenie raportu z wykorzystania dotacji przyznanych w 2014 r. na finansowanie działalności statutowej, uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 249), do finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 maja 2015 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że raporty powinny zostać złożone w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90 i 1941), tj. do dnia 15 września 2015 r.

W projektach nowych rozporządzeń dotyczących finansowania działalności statutowej założono przedłużenie tego terminu – w projektach skierowanych do konsultacji zaproponowano 31 stycznia 2016 r., natomiast po przyjęciu uwagi zgłoszonej w czasie konsultacji – 31 grudnia 2015 r.

Mając na uwadze przedłużający się proces legislacyjny i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek naukowych, które informują o niemożności przedstawienia raportu z wykorzystania dotacji na finansowanie działalności statutowej w 2014 r. w terminie do dnia 15 września 2015 r., uprzejmie informujemy, że w przypadku niezłożenia raportu w tym terminie, po wejściu w życie nowych regulacji, raport będzie można złożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Tagi: Działalność statutowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików