Studia dla wybitnych – najczęściej zadawane pytania

środa, 28 października 2015

Kto może być uczestnikiem programu?

Uczestnikiem programu może być osoba, która ukończyła studia I stopnia lub ukończyła trzeci rok jednolitych studiów magisterskich nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie, i nie posiada tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i jest zakwalifikowana na studia magisterskie w jednej z zagranicznych uczelni znajdujących się na liście uczelni objętych programem.

Jakie uczelnie są objęte programem?

Uczelniami przyjmującymi będą uczelnie o światowej renomie, które znajdują się w pierwszej 15-tce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), czyli tzw. rankingu szanghajskiego (2014) lub znajdują się w pierwszej dziesiątce jednej z 5 list branżowych rankingu szanghajskiego. Lista zostanie opublikowana w pierwszej połowie września. 

Jakie uczelnie są objęte programem?

Uczelniami przyjmującymi będą uczelnie o światowej renomie, które znajdują się w pierwszej 15-tce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), czyli tzw. rankingu szanghajskiego (2014) lub znajdują się w pierwszej dziesiątce jednej z 5 list branżowych rankingu szanghajskiego. 

Lista uczelni zostanie opublikowana do końca października. 

Kiedy rusza najbliższy nabór do programu?

Planujemy, że pierwszy nabór ruszy już w październiku 2015 roku, tak, aby pierwsi uczestnicy programu mogli rozpocząć studia w roku akademickim 2016/2017. Kolejny nabór zostanie ogłoszony jesienią 2016 roku. Harmonogram naboru do programu będzie skorelowany z harmonogramami rekrutacji na uczelniach zagranicznych.

Kiedy będą odbywać się rozmowy kwalifikacyjne?

Planuje się, że rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do programu zostaną przeprowadzone wiosną 2016 roku. 

Gdzie mogę składać dokumenty?

Miejsce składania dokumentów zostanie wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, które opublikowane w październiku.

Ukończyłem studia II stopnia. Czy mogę jeszcze aplikować do programu?

Ten program jest skierowany do osób, które jeszcze nie mają tytułu magistra. Osoby, które już ukończyły studia II stopnia, mogą jednak skorzystać z oferty takich programów jak Erasmus+ czy Mobilność+

Dostałam się na uczelnię zagraniczną na rok akademicki 2016/2017 przed uruchomieniem naboru do programu. Czy nadal mogę składać wniosek?

Tak. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu się na studia na rok akademicki 2016/2017 przed naborem do programu również będzie brane pod uwagę przy wnioskowaniu o pomoc finansową. 

Jestem obywatelem Polski, ale ukończyłem studia I stopnia na zagranicznej uczelni. Czy w tym wypadku mogę uczestniczyć w programie?

Tak. Uczestnikami programu mogą być również absolwenci uczelni zagranicznych.

Na co będę przeznaczone środki uzyskane w ramach programu?

Pomoc finansowa udzielana w ramach programu może obejmować pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów oraz ubezpieczeń.

Czy będę musiał/a oddać środki, które otrzymałem/łam w programie?

Uczestnik programu nie jest obowiązany do zwrotu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu, jeżeli

  1. w okresie dziesięciu lat od ukończenia studiów w zagranicznej uczelni finansowanych w ramach programu będzie odprowadzał w Rzeczypospolitej Polskiej składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez łączny okres pięciu lat,
  2. lub ukończy studia trzeciego stopnia.

Czy mogę otrzymać zwrot opłat rekrutacyjnych?

Tak. Uczestnicy programu, którzy pobierali stypendium socjalne lub zapomogę w ostatnim roku studiów poprzedzającym złożenie wniosku do programu, mogą otrzymać zwrot kosztów rekrutacyjnych poniesionych w związku z rekrutacją na studia

Kto będzie oceniać kandydatów?

Oceną kandydatur i wyborem uczestników zajmie się Kapituła programu, działająca przy Radzie Ministrów. Członkami Kapituły będą osoby będące specjalistami w różnych dziedzinach naukowych, a także osoby o wybitnych osiągnięciach społecznych i gospodarczych oraz dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły.

Otrzymałem już stypendium na pokrycie kosztów czesnego. Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie wyłącznie kosztów utrzymania i zakwaterowania?

Tak. W razie otrzymania części dofinansowania z innego źródła, kandydat może ubiegać się tylko brakującą część środków.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące kierunków studiów?

Nie. Wnioski mogą składać studenci wszystkich kierunków studiów.

Wymagane dokumenty podczas rekrutacji na studia

W ramach rekrutacji do programu kandydaci są zobowiązani dostarczyć komplet dokumentów, wraz z wnioskiem. Miejsce składania dokumentów zostanie każdorazowo określne w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty.

  1. dokument potwierdzający zakwalifikowanie na studia magisterskie w zagranicznej uczelni;
  2. list motywacyjny zawierający opis celów naukowych i zawodowych, jakie planuje osiągnąć w związku z uczestnictwem w programie;
  3. rekomendację kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (dziekana) wraz z jej uzasadnieniem, zawierającą określenie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów magisterskich w zagranicznej uczelni, na które został zakwalifikowany;
  4. odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo zaświadczenie uczelni o ukończeniu studiów pierwszego stopnia albo zaświadczenie uczelni o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz o wpisie na kolejny rok tych studiów lub zaświadczenie o terminie obrony pracy licencjackiej i terminie uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia;
  5. oświadczenie o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  6. dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych;
  7. zaświadczenie uczelni lub inny dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w toku studiów, o których mowa w pkt 4;
  8. informację o działalności zawodowej i społecznej.

Tagi: Studia dla wybitnych, Stypendia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików