Ścieżki Kopernika - ogłoszenie 2012

wtorek, 11 grudnia 2012

                                   

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika” (M. P. 2012 r., poz. 925) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. przedsięwzięcia.

I. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Konsorcja, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego podmiotu działającego na rzecz nauki, w skład których ponadto mogą wchodzić organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, w ramach projektu opracowują i realizują program działań promujących i upowszechniających działania naukowe i ich wyniki. Program powinien zawierać element badań naukowych prowadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego, a szczególnie młodzieży szkolnej. Konsorcjum, wykorzystując zasoby jednostki naukowej wchodzącej w jego skład (np. laboratoria, aparatura naukowa), angażuje członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzież szkolną) w spójne tematycznie działania naukowe będące przedmiotem projektu. Zadaniem podmiotu działającego na rzecz nauki, wchodzącego w skład konsorcjum jest włączenie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania. Efektem projektu powinno być stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, przedstawiających sposoby i metody zainteresowania młodzieży kwestiami nauki, rozbudzenia w nich ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy. Moduły zostaną wykorzystane przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się popularyzacją nauki, co przyczyni się do uaktywnienia środowiska popularyzatorów nauki w Polsce.

W ramach konkursu wyłonionych zostanie nie więcej niż 16 projektów (nie więcej niż po jednym projekcie na jedno województwo), realizowanych wśród społeczności danego regionu.

2. Każdy projekt zgłaszany do konkursu powinien zawierać dwa elementy:

a. element popularyzatorski
Konsorcjum realizujące projekt zobowiązane jest do promocji i upowszechniania działań naukowych realizowanych w ramach projektu w prasie, mediach elektronicznych i portalach społecznościowych. Wyniki prowadzonych działań powinny zostać także zaprezentowane w formie posteru na ogólnopolskiej wystawie popularyzującej naukę. Ponadto konsorcjum zobowiązane jest do współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie promocji projektu na stronie internetowej poświęconej konkursowi, administrowanej przez Ministerstwo;

b. 
element naukowy
Spójne tematycznie działania naukowe objęte projektem muszą być prowadzone zespołowo, z aktywnym udziałem członków społeczności lokalnej (głównie młodzieży szkolnej), w celu przybliżenia metod pracy naukowej oraz inspirowania do samodzielnego rozwoju i poznawania zagadnień naukowych. Zakres tematyczny działań dotyczy dziedzin nauk ważnych dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Członkowie społeczności lokalnej powinni uczestniczyć w prowadzonych działaniach naukowych, poprzez np. prowadzenie obserwacji, zbieranie danych, prowadzenie analiz i opisu doświadczeń, czy udział w opracowaniu części wyników badań.

3. Rezultatem każdego projektu powinien być niekonwencjonalny moduł zajęć przedstawiający formy zaangażowania społeczności lokalnej w prowadzenie działań naukowych i upowszechniania nauki wśród członków lokalnej społeczności oraz atrakcyjna dokumentacja przedstawiająca sposób realizacji projektu.

II. Warunki udziału w konkursie

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia może złożyć konsorcjum obejmujące co najmniej jedną jednostkę naukową i jeden podmiot działający na rzecz nauki, w skład którego ponadto mogą wchodzić organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

2. W ramach przedsięwzięcia zostanie sfinansowanych nie więcej niż 16 projektów. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 200 000 zł. Kwota przeznaczona na realizację całego przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 3,2 mln zł.

3. Realizacja projektu w ramach przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

4. W celu uniknięcia podwójnego finansowania do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące zadania finansowane wcześniej lub obecnie ze środków finansowych na naukę oraz środków europejskich.

5. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia powinien zawierać następujące informacje:

1) dane wnioskodawcy:
a) nazwa konsorcjum;
b) podmioty wchodzące w skład konsorcjum, nazwa i adres, numer telefonu, e-mail, adres strony internetowej;
c) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, numer telefonu, e-mail;
d) imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu ze strony wnioskodawcy, numer telefonu, e-mail;

2) informacje na temat projektu:
a) tytuł projektu (maksimum 250 znaków);
b) obszar wiedzy i dyscyplina naukowa/dyscypliny naukowe;
c) planowany okres realizacji projektu (w miesiącach);
d) planowany termin zakończenia projektu (nie później niż do dnia 31 grudnia 2014);
e) liczba wykonawców projektu, w tym pracowników naukowych;
f) planowane nakłady ogółem na realizację projektu (w zł), w tym na pierwszy rok realizacji projektu;
g) streszczenie projektu (maksimum 3500 znaków; streszczenie może być upowszechnione przez ministra właściwego do spraw nauki po zakwalifikowaniu projektu do finansowania);

3) cel projektu i charakterystyka końcowego wyniku (dotyczy prowadzenia, promocji i upowszechniania badań naukowych):
a) cele jakie zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu;
b) opis planowanych zadań, w tym metodyka zadań badawczych i opis planowanych działań promocyjnych i popularyzatorskich;
c) zasięg realizacji projektu, liczba uczestników i opis zaangażowania członków społeczności lokalnej (głównie młodzieży szkolnej);
d) oczekiwane efekty realizacji projektu.

6. Do wniosku należy dołączyć:
1) harmonogram planowanych zadań (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia);
2) kosztorys (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia);
3) kopię umowy, w której określone są podmioty tworzące konsorcjum, ze wskazaniem jednostki naukowej reprezentującej konsorcjum, zwanej dalej „uprawnionym podmiotem”, zadania planowane dla każdego z partnerów konsorcjum i zasady współpracy, podpisanej przez osoby reprezentujące podmioty wchodzące w skład konsorcjum;
4) wykaz wykonawców projektu wraz z notkami biograficznymi;
5) informacje o zadaniach z zakresu upowszechniania nauki wykonanych w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

7. Wniosek, podpisany przez osoby reprezentujące wnioskodawcę należy złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. Przy składaniu wniosku przez ePUAP niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą tzw. zaufanego profilu albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej MNiSW

8. Wnioski, które wpłynęły po terminie określonym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.

9. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, do wnioskodawcy wysyła się informację o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

III. Tryb przeprowadzenia konkursu

1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia, spełniające wymagania formalne, kierowane są do oceny merytorycznej.

2. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość popularyzatorska działań będących przedmiotem projektu;
b) możliwość wykorzystania proponowanych działań w formie niekonwencjonalnego modułu zajęć;
c) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzonych dotychczas badań naukowych i działań popularyzatorskich;
d) sposoby zaangażowania członków społeczności lokalnej (głównie młodzieży szkolnej) w badania naukowe;
e) sposób promocji projektu w mediach;
f) zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań.

3. Wnioski są oceniane wg kryteriów określonych w pkt 2 przez zespół interdyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm), zwany dalej „Zespołem”

4. Wnioski przekazuje się w wersji elektronicznej członkom Zespołu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.

5. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od przekazania wniosków, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie, na którym Zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych wniosków. Na podstawie powyższej oceny Zespół ustala listę rankingową, którą wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i określeniem proponowanego dofinansowania przedstawia Ministrowi.

6. W oparciu o listę rankingową, o której mowa w pkt 5, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektu. Decyzja jest wydawana w formie elektronicznej, doręczana przez ePUAP i opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

7. W przypadku wniosków, które znajdują się ex aequo na liście rankingowej, o której mowa w pkt 5, decyzję o dofinansowaniu podejmuje Minister, po uprzednim sprawdzeniu możliwości finansowania, zgodnie z częścią II pkt 2.

IV. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów

1. Środki finansowe na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia będą przekazywane ze środków finansowych na naukę projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

2. Dofinansowanie jest przyznawane na wydatki kwalifikowalne zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych zamieszczonym dla działania 1.1 w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w tym:
a) wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy);
b) amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, bądź nieruchomości zabudowanych, w zakresie niezbędnym i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu;
c) wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, obejmujące koszty transportu i instalacji wyposażenia wraz z bezpłatnym instruktażem, nie przekraczające 20 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
d) wydatki na zakup sprzętu komputerowego;
e) wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie;
f) wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu;
g) wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku i innych publikacji;
h) wydatki na delegacje oraz opłaty za udział w konferencjach;
i) koszty opracowania analiz i raportów, oraz koszty ich publikacji
j) wydatki na zakup usług informatycznych;
k) wydatki na promocję projektu (wydatki na promocję projektu nie mogą przekroczyć 3% wartości projektu);
l) koszty bezpośrednie obsługi administracyjno-technicznej projektu, do wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

3. Wysokość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 100%.

4. Przyznane środki finansowe przekazywane są uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.

5. Uprawniony podmiot jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące uprawniony podmiot występujący w imieniu konsorcjum, któremu Minister przyznał środki na realizację projektu. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.

6. Rozliczenie środków finansowych przekazanych uprawnionemu podmiotowi na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia będzie dokonywane na podstawie sprawozdania finansowego.

7. Podmiot, któremu przekazano środki na realizację projektu, zobowiązany jest do składania półrocznych sprawozdań merytorycznych (do 30 dnia miesiąca następującego po upływie danego półrocza) z realizacji projektu oraz do złożenia raportu końcowego z wykonania projektu, składającego się z części merytorycznej i finansowej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu zakończenia realizacji projektu określonego w umowie.

8. Ocena formalna i merytoryczna sprawozdań wskazanych w pkt 6 i 7 jest dokonywana przez właściwe komórki urzędu obsługującego Ministra.

9. Ocena formalna i merytoryczna raportu końcowego, o którym mowa w pkt 7, dokonywana jest przez Zespół o którym mowa w pkt. III ust. 3.

10. Na podstawie oceny merytorycznej raportu końcowego, o której mowa w pkt 9, Minister dokonuje ostatecznego rozliczenia umowy.

11. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia.

12. Minister zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji projektów oraz ich wyników w trakcie jego trwania oraz w ciągu 5 lat od ich zakończenia.

V. Złożenie wniosku w konkursie oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz trybu przeprowadzenia konkursu.

VI. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju elektronicznie pod adresem e-mail: sciezkikopernika@nauka.gov.pl.


Uprzejmie informujemy, że w dn. 8 stycznia 2013 r. dokonana została korekta tekstu ogłoszenia, opublikowanego w dn. 6 grudnia 2012 r. Zmiany dotyczą kategorii kosztów kwalifikowalnych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików