Rozwój Sportu Akademickiego - ogłoszenie 2013

środa, 3 kwietnia 2013

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów w Programie „Rozwój Sportu Akademickiego”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu Programu „Rozwój Sportu Akademickiego” ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego, wynikające z  potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych),  w szczególności mające na celu:
  a) zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki realizujące program Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
  b) wspieranie rozwoju badań dotyczących diagnostyki treningu sportowego, oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej,
  c) wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do imprez sportowych.
 2. Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), zwane dalej „Wnioskodawcami”. Do wniosku jednostka dołącza opinię podmiotu sportowego zainteresowanego praktycznym wykorzystaniem wyników badań.
 3. Wniosek o przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego” sporządzany jest według wzoru określonego w załączniku do ogłoszenia.
 4. Wnioskodawca będący jednostką naukową nieotrzymującą dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  a) badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
  b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 5. We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu badawczego.
 6. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę i finansowane ze środków budżetowych.
 7. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.
 8. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
 9. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 10. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) wartość naukowa projektu;
  b) znaczenie planowanych wyników dla rozwoju sportu akademickiego;
  c) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  d) możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie jednostki.
 11. Wnioski o finansowanie projektów, opatrzone przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, należy składać w terminie do dnia 15 maja 2013 r., zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej MNiSW.
 12. Wnioski, które zostaną złożone po terminie określonym w pkt. 11 nie będą rozpatrywane.
 13. Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. 10 przez zespół specjalistyczny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r., Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), zwany dalej „zespołem”. 
 14. Na podstawie dokonanej oceny zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych projektów i na tej podstawie sporządza listę rankingową projektów, którą wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania projektów do finansowania, przedstawia ministrowi.
 15. Decyzja ministra o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów następuje na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez zespół, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru o którym mowa w pkt. 11.
 16. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez kierownika projektu i osoby reprezentujące jednostkę. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację jednostki naukowej z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 17. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1)  koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,
  2)  koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3)  prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4)  prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów - przed zawarciem umowy jednostka naukowa przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 18. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz oceny wniosków.
 19. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. 22 50-17-107.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików