Pytania i odpowiedzi

wtorek, 16 października 2012

Tutaj znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań.


Kto może wziąć udział w konkursie?
Podmiotem ubiegającym się o środki w ramach konkursu Generacja Przyszłości może być podstawowa jednostka organizacyjna uczelni. Jednostka we wniosku wskazuje studenta/zespół studentów, na rozwój którego zostaną przeznaczone pozyskane środki.
Ponadto student/zespół studentów wskazany we wniosku powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 1. nie ukończyli 25 lat;
 2. studiują na kierunku studiów należącym do jednego z poniższych obszarów wiedzy:
  a)     obszar nauk ścisłych,
  b)     obszar nauk przyrodniczych,
  c)     obszar nauk technicznych,
  d)     obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
  e)     obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
  f)      obszar nauk społecznych;
 3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
 4. posiadają opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.

Jak definiowana jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni?
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni definiowana jest zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm).

Jak można zgłosić się do udziału w konkursie i złożyć dokumenty aplikacyjne?
Do konkursu należy zgłaszać się składając wniosek za pomocą formularza ogólnego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2012 r. Instrukcja korzystania z ePUAP znajduje się tutaj.

O jakie środki może ubiegać się jednostka?
Jednostka może złożyć nie więcej niż 3 wnioski o finansowanie w ramach programu, przy czym jego wartość projektu realizowanego przez studenta nie może przekroczyć 100 000 zł,  a w przypadku zespołu studentów 500 000 zł.

Co należy rozumieć przez wydatki kwalifikowalne podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni bezpośrednio związane z obsługą studenta?
Wydatki kwalifikowalne podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni bezpośrednio związane z obsługą studenta nie mogą przekroczyć 5% wartości projektu i muszą być uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu. Przez wydatki bezpośrednio związane z obsługą studenta rozumie się m.in.:

 • zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi procesu realizacji projektu;
 • wynagrodzenie pracownika obsługującego proces realizacji projektu.

Czy w konkursie "Generacja Przyszłości" wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu są wydatkami kwalifikowanymi czy też nie?
W ramach projektu dofinansowanie jest przyznawane na wydatki kwalifikowalne podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, bezpośrednio związane z obsługą studenta, nie przekraczające 5% wartości projektu.
W ramach projektu nie można zatem finansować wynagrodzenia studentów lub całych etatów osób zatrudnionych w jednostce. Można jednak sfinansować np. część wynagrodzenia, dodatek do wynagrodzenia osoby, która zajmuje się procesem realizacji projektu i w wyniku realizacji projektu realizuje dodatkowe zadania, których wcześniej nie wykonywała. Finansowaniem objęte są jedynie zadania bezpośrednio związane z projektem.
Wskazanie takiego wydatku jako kwalifikowalnego wiąże się z koniecznością prowadzenia pełnej dokumentacji dot. zadań realizowanych przez tą osobę w ramach projektu (m.in. karta czasu pracy, szczegółowy harmonogram realizowanych zadań przez tą osobę w ramach projektu w danym dniu) oraz wskazania części wynagrodzenia, która jest finansowana ze środków w ramach projektu, na liście płac.

Czy wszyscy studenci wchodzący w skład zespołu, którego dotyczy składany wniosek muszą spełniać warunki określone w ogłoszeniu?
Tak. W przypadku zespołu każdy z jego członków musi spełniać warunki określone w części II ogłoszenia. Członkowie zespołu nie mogą mieć zatem ukończonych 25 lat, muszą studiować na kierunku studiów w ramach jednego z 6 wymienionych w ogłoszeniu obszarów wiedzy, muszą posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego (na poziomie nie niższym niż B2) oraz muszą posiadać opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego. Opiekun naukowy lub opiekun koła naukowego może wystawić oddzielną opinię dla każdego z członków zespołu lub wystawić jedną opinię, dla całego zespołu, uwzględniającą osiągnięcia każdego z członków zespołu.

Czy wniosek może dotyczyć doktoranta?
Nie. We wniosku mogą być zgłoszeni jedynie studenci.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 5 powyższej ustawy jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.
W związku z powyższym słuchacz studiów doktoranckich nie może zostać zgłoszony we wniosku o finansowanie w ramach konkursu.

Jaka jest definicja zespołu, ile osób powinno wchodzić w jego skład?
Zespół należy rozumieć jako grupę co najmniej 2 studentów, spełniających łącznie warunki określone w części II ogłoszenia, którzy wspólnie realizują projekt, będący przedmiotem wniosku. Zespół musi liczyć co najmniej 2 osoby, nie ma górnej granicy liczebności zespołu. Należy jednak pamiętać, że wartość finansowania w przypadku zespołu wynosi nie więcej niż 500 tys. zł.

Czy konkurs jest obowiązkowy, czy można złożyć tylko projekt badawczy nie będący następnie prezentowany na konkursach/zawodach?
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie do międzynarodowego konkursu/zawodów, zatem udział w konkursie jest niezbędny.

Co rozumie się przez umocowanie się osoby składającej wniosek?
Umocowanie osoby składającej wniosek to pełnomocnictwo rektora do złożenia wniosku przez osobę reprezentującą jednostkę.

Czy w jednym wniosku, w przypadku grupy studentów, musi być tylko jeden projekt czy może być kilka projektów?
Wniosek może dotyczyć kilku projektów (przygotowania do kilku konkursów). Należy jednak pamiętać, że wszystkie konkursy muszą się odbyć, aby wydatki z nimi związane były kwalifikowalne. Ponadto wartość finansowania w przypadku zespołu nie może przekroczyć kwoty 500 tys. zł.

Grupa studentów chciałaby uczestniczyć w międzynarodowym konkursie, niestety tylko część osób z zespołu spełnia kryteria konkursu „Generacja Przyszłości”. Czy mim to możemy startować w konkursie „Generacja Przyszłości”?
Osoby nie spełniające kryteriów określonych w części II ogłoszenia o konkursie nie mogą być finansowane w ramach programu „Generacja Przyszłości”. Wydatki poniesione przez te osoby są niekwalifikowalne. Jeśli natomiast w zespole są osoby spełniające wspomniane powyżej kryteria i zadania realizowane przez te osoby w ramach projektu nie są finansowane z innych środków na naukę lub środków europejskich, ich wydatki mogą zostać pokryte w ramach programu. We wniosku należy zatem wymienić wszystkich członków zespołu oraz wskazać tych, którzy spełniają kryteria konkursu. W ramach takiego wniosku jednostka będzie mogła ubiegać się o finansowanie tylko tych wydatków, które są związane ze studentami spełniającymi kryteria.

Czy mogę uczestniczyć w konkursie „Generacja Przyszłości” jeśli w trakcie trwania projektu skończę 25 lat?
Warunek wieku, podobnie jak inne warunki określone w części II ogłoszenia, student musi spełniać w dniu składania wniosku. Jednostka składając wniosek, w którym aplikuje o środki na danego studenta, bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu i rozliczenie środków, również w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu student skończy 25 lat lub ukończy studia.

Jak szczegółowy powinien być kosztorys załączony do wniosku?
Kosztorys należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Koszty powinny zostać rozpisane zgodnie z kategoriami wydatków określonymi w części IV ogłoszenia o konkursie „Generacja Przyszłości”. Ponadto każda z kategorii powinna zawierać szczegółowe rozbicie wydatków.

Czy warunkiem koniecznym jest uczestnictwo w międzynarodowym konkursie lub zawodach, czy też możliwe jest finansowanie samodzielnego projektu badawczego studenta?
Uczestnictwo w międzynarodowym konkursie lub zawodach jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie „Generacja Przyszłości”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików