Przesunięcie niewykorzystanych w roku 2015 środków finansowych na realizację umów IV edycji konkursu w ramach programu ministra pn. „Iuventus Plus” na lata następne

Niewykorzystane w 2015 r. środki finansowe przekazane na realizację projektu w IV edycji konkursu w ramach programu ministra pn. „Iuventus Plus” można przenieść na lata następne pod warunkiem ich zwrotu do końca października  2015 r. na wskazany w umowie nr konta bankowego MNiSW.


Aneks zostanie podpisany po otrzymaniu przez MNiSW zwrotu ww. środków finansowych.

4 egzemplarze podpisanego Aneksu wraz z pismem przewodnim podpisanym przez kierownika jednostki oraz harmonogramem płatności na 2016 rok (podpisy jak w aneksie) należy przesłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dopiskiem „Iuventus Plus - aneks” do końca października 2015 r.

Pliki do pobrania