Praktyki studenckie, czyli co?

poniedziałek, 27 października 2014

Celem praktyk studenckich jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach i przygotowanie do wyzwań rynku. Nie są stażami – nie służą zatrudnieniu w danej firmie.

Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza od 1 października 2014 r. co najmniej trzymiesięczne obowiązkowe praktyki zawodowe na studiach o profilu praktycznym.

Pracodawcy są partnerami uczelni w organizacji obowiązkowych praktyk. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach istniejącej dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Co się zmieniło 1 października 2014 r.?

  • Studia są ściślej powiązane ze środowiskiem pracy
  • Studenci mają być lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy
  • Uczelnie mogą poszerzać współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym - pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk, wpływać na kształt studiów, a praktycy zawodowi mogą prowadzić na uczelniach zajęcia
  • Praktyki na studiach o profilu praktycznym trwają minimum trzy miesiące

 

Pracodawcy mogą współtworzyć programy studiów, wspólnie z uczelnią organizować praktyki, prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów, zasiadać w konwencie uczelni, a także opiniować jej kierunek rozwoju na przyszłość.

 

Dobra umowa o praktykę studencką powinna zawierać informacje:

  • o założeniach danego programu praktyki
  • o czasie trwania praktyki i liczbie godzin pracy
  • o zakresie obowiązków
  • o stanowisku i narzędziach pracy
  • o komórce organizacyjnej, w której praktyka będzie się odbywać
  • o celach i treściach edukacyjnych praktyki, biorących pod uwagę program kształcenia studentów-praktykantów

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików