Polsko-indyjski konkurs na wymianę osobową na lata 2016-2018

czwartek, 17 marca 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Republiki Indii zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-indyjskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i indyjskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej w ramach konkursu polsko-indyjskiego finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami z obu krajów może być realizowana i finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2016 - 2018 należy przesłać na załączonym formularzu (w 2 egz.)

Termin nadsyłania aplikacji: 15 marca 2016 r. – 17 czerwca 2016 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek do Departamentu Współpracy Międzynarodowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Małgorzata Piątek
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS POLSKO-INDYJSKI 2016-2018

Koordynator programu po stronie indyjskiej :

S K Varshney (Mr)
Scientist G / Adviser
International Bilateral Cooperation
Department of Science & Technology
Government of India
Technology Bhawan
New Mehrauli Road
NEW DELHI 110016
Phone 26525594, 26590489

PROCEDURA

Polskich koordynatorów projektów prosimy o przesyłanie na podany powyżej adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 egzemplarzy wniosku z wymaganymi załącznikami, opatrzonych wszystkimi niezbędnymi podpisami oraz pieczęciami.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i w Indiach. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji Dwustronnej.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 17 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Tagi: współpraca międzynarodowa, Współpraca polsko-indyjska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików