Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

poniedziałek, 21 listopada 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-białoruskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 Nr 84, poz. 455). MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.

Środki przyznane na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i na Białorusi w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań. Wysokość finansowania na dany rok zostają wpisane do Protokołu z posiedzenia Wspólnej Komisji. Polsko-Białoruska Komisja do spraw Współpracy Naukowo-Technicznej zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową. W ramach Programu Wykonawczego środki, przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2017 - 2018 należy przesłać na załączonym formularzu (w 2 egz.)

Termin nadsyłania aplikacji: 21 listopada 2016 r. – 21 lutego 2017 r.

Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć końcowy raport z dwuletniej współpracy w terminie do 31 marca następnego roku po zakończeniu projektu. Raport ten winien zawierać bilans naukowy i finansowy, który opisuje wnioski, ewentualne publikacje, czy rezultaty współpracy badawczej.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek  do Departamentu Współpracy Międzynarodowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS POLSKO-BIAŁORUSKI 2017-2018

Koordynator programu po stronie białoruskiej:

Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi
ul.
Akademicheskaya 1
220072 Mińsk, Białoru
tel: (017) 2840314
e-mail: 
omnts3@gknt.org.by.

PROCEDURA

Polskich koordynatorów projektów prosimy o przesyłanie na podany powyżej adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 egzemplarzy wniosku z wymaganymi załącznikami, opatrzonych wszystkimi niezbędnymi podpisami oraz pieczęciami.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i w Białorusi. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji Dwustronnej.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 21 lutego 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Tagi: współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików