Politechnika Gdańska i Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z prestiżowym logo HR Excellence in Research

piątek, 8 września 2017

Logo HR Excellence in Research jest znakiem jakości w zakresie stosowania najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu kadry naukowej.

Prawo do posługiwania się logo nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Politechnika Gdańska zostały uznane za instytucje stwarzające jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie. Dzięki nadanemu certyfikatowi wskazane jednostki będą miały możliwość m.in. premiowana w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych. Poza tym zyskają możliwość publikowania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess, na której logo HR Excellence in Research widoczne będzie obok nazwy.

Założenia wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych pokrywają się ze strategią rozwoju Politechniki, zmierzającą do podniesienia jej innowacyjności i atrakcyjności dla wszystkich zatrudnionych – podkreślił prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Przyznawanie symbolu przyczynia się do zwiększenia mobilności pracowników naukowych instytucji europejskich, jak również atrakcyjności krajowych systemów badawczych i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Mogą się nim posługiwać organizacje wskazane przez Komisję Europejską, które posiadają lub wdrażają strategię zarządzania zasobami ludzkimi sprzyjającego naukowcom (Human Resources Strategy for Researchers).

Proces wdrażania poprzedzony jest wnikliwą analizą badań opinii dotyczących zgodności uregulowań prawnych i działań, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów. W przypadku Politechniki Gdańskiej badaniem ankietowym objęci zostali wszyscy naukowcy. Odpowiedzi udzieliło ponad 1000 osób (powyżej 70% naukowców PG).

Komisja Europejska regularnie kontroluje instytucje posługujące się logo HR Excellence in Research, aby zapewnić utrzymywanie przyjętych standardów. Certyfikat HR Excellence in Research otrzymało klikadziesiąt polskich jednostek naukowych, przy czym do grudnia 2014 r. logo posiadało tylko 5 instytucji.

Pełna lista instytucji naukowych mogących posługiwać się tym symbolem widnieje na stronie internetowej EURAXESS

Tagi: HR Excellence in Research

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików