Planowane uruchomienie systemu OSF – wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2017

środa, 29 czerwca 2016

Od dnia 4 lipca 2016 r. planowane jest uruchomienie systemu OSF w celu składania wniosków o przyznanie dotacji w 2017 roku, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Ww. wnioski należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

  1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
  2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się jednostka naukowa, oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym. Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej (uwaga - nie należy przesyłać wydruku całego wniosku do MNiSW).


Wygenerowaną część A wniosku („wersja dla Ministerstwa”) należy:

  • wydrukować, a następnie podpisać i przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa,

albo

  • dołączyć plik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego w ePAUP, a następnie przygotowane pismo podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego
    albo potwierdzić profilem zaufanym ePUAP i wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MNiSW (po pomyślnym wysłaniu części A wniosku w ePUAP, system powinien wystawić Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – UPP).

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., pozostaną bez rozpoznania.

Dotyczy to zarówno wniosków wysłanych w systemie OSF, gdzie decyduje data wysłania w systemie, jak i części A wniosku, wysłanej za pomocą jednego ze sposobów, określonych w pkt 1 i 2, gdzie decyduje data stempla pocztowego bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.

Tagi: finansowanie nauki, Inwestycje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików