Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej

poniedziałek, 19 lutego 2018

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, oraz sposobu powoływania tych członków (Dz. U. z 2015 poz. 1879), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, zwanego dalej „Komitetem”.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia jednostki naukowe posiadające kategorię naukową A+ lub A mogą zgłosić nie więcej niż jednego kandydata reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej.

Kandydatem jednostki naukowej na członka Komitetu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zgodnie z art. 50 ust. 1b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 87, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia zgłoszenie kandydata na członka Komitetu zawiera:

 1. wskazanie jednostki naukowej zgłaszającej kandydata;
 2. imię, nazwisko i adres kandydata;
 3. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komitetu, w tym informacje o:
  1. najważniejszych osiągnięciach naukowych (publikacje, monografie, wynalazki) w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie zgłoszenia,
  2. wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie zgłoszenia,
  3. przebiegu kariery zawodowej, w tym doświadczeniu w zarządzaniu zespołami ludzkimi i zajmowanych stanowiskach naukowych w kraju i za granicą,
  4. członkostwie we władzach krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji i instytucji naukowych,
  5. członkostwie w opiniodawczo-doradczych zespołach eksperckich powołanych przez krajowe organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne działające w obszarze nauki,
  6. opracowanych opiniach lub raportach dotyczących problematyki polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa;
 4. uzasadnienie zgłoszenia zawierające również informacje o nieposzlakowanej opinii i przestrzeganiu zasad etyki naukowej przez kandydata;
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnianiu wymagań określonych w art. 50a ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy, a także o znajomości przepisów dotyczących zasad członkostwa w Komitecie.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 6 kwietnia 2018 r.:

 • w postaci papierowej na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Ministra, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, z dopiskiem „KPN” (decyduje data stempla pocztowego)

lub

 • w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra: kandydat-kpn@mnisw.gov.pl.

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Polityki Naukowej złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Lista kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie zamieszczona na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń.

Tagi: KPN, Komitet Polityki Naukowej

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików