Ogłoszenie o konkursie w ramach programu pod nazwą "Mobilność Plus" - III edycja

sobota, 18 maja 2013

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus" (M.P. poz. 254) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach III edycji ww. programu.

1. Forma wsparcia

1.1. W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych, przyznawane są jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

1.2. Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:

  1. w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
  2. w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
  3. w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
  4. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże w obie strony uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota niewykorzystana na podróże po ich odbyciu może zostać wykorzystana na cel, o którym mowa w lit. a-c.

1.3. Jeżeli miejscowość, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek, zlokalizowana jest na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kwoty zryczałtowane, o których mowa w pkt 1.2. lit. a-c, podwyższa się o 30 %.

1.4. Środki finansowe mogą być wypłacane uczestnikowi programu w okresie przerwy w realizacji przez niego badań naukowych lub prac rozwojowych w zagranicznym ośrodku, związanej z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka uczestnika programu, nie dłuższej niż odpowiadająca okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, jeżeli przerwa ta, w opinii przedstawiciela zagranicznego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna lub przedstawiciela tego ośrodka wobec uczestnika programu oraz Zespołu interdyscyplinarnego ds. programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”, zwanego dalej „zespołem”, nie spowoduje utrudnień w uczestnictwie w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach programu.

1.5. Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

1.6. Do okresu, o którym mowa w pkt 1.5., mogą być wliczane okresy uzasadnionych przerw w pobycie za granicą nie dłuższe niż 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu, jeżeli przerwy te nie powodują utrudnień w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w których bierze udział uczestnik programu.

1.7. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 lutego 2014 r.

2. Adresaci konkursu

Uczestnikiem programu może być młody naukowiec:

1) zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący:

a) pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544), albo

b) pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo

c) pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);

albo

2) będący uczestnikiem studiów doktoranckich.

3. Dziedziny nauki

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.

4. Kraje, w których uczestnictwo w programie może być realizowane

W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.

5. Sposób, termin i miejsce składania wniosków

5.1. Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5.2. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej, zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich kandydata na uczestnika programu.

5.3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP albo na e-nośniku do dnia 31 lipca 2013 r. Przy składaniu wniosku przez ePUAP niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą tzw. zaufanego profilu albo e-podpisu. W przypadku składania wniosku na e-nośniku niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą e-podpisu. Instrukcja składania wniosku znajduje się tutaj.

5.4. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu (jeżeli dokument jest w innym języku niż język polski lub angielski, wymagane jest tłumaczenie),

2) informację na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka pełniącego funkcję opiekuna wobec uczestnika programu z okresu ostatnich pięciu lat,

3) zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony/mianowania lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich,

4) w przypadku uczestników studiów doktoranckich - opinię o kandydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego lub promotora;

5) w przypadku udziału kandydata na uczestnika w poprzedniej edycji programu – szczegółowy raport z efektów z udziału w poprzedniej edycji programu.

5.5 Jednostka naukowa, która nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:

  1. badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

5.6. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

5.7. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w pkt 5.3. nie będą rozpatrywane.

5.8. Informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem telefonu 22 52 92 348 oraz na stronie internetowej ministerstwa.

6. Sposób i kryteria oceny wniosków

6.1. Wnioski przyjęte do konkursu oceniane będą według kryteriów określonych w pkt 6.2. przez zespół.

6.2. Wniosek ocenia się w skali od 0-10 pkt, uwzględniając następujące kryteria i wagi:

  1. wartość naukową planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania ich wyników w kraju (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);
  2. dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu (zakres punktacji  0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);
  3. rangę naukową zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna wobec uczestnika programu, z okresu ostatnich 5 lat (zakres punktacji 0-10, waga 25%, maksymalna liczba punktów 2,5);
  4. wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy uczestnika programu (zakres punktacji 0-10, waga 15%, maksymalna liczba punktów 1,5).

6.3. Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia ministrowi listę rankingową wniosków wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i rekomendację dotyczącą wysokości środków finansowych na uczestnictwo w programie.

6.4. Na podstawie listy rankingowej wniosków, o której mowa w pkt 6.3., minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie.

6.5. Środki finansowe są przekazywane jednostce zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich uczestnika programu, na podstawie umowy; wzór umowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa.

6.6. Jednostka naukowa jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na uczestnictwo w programie, złożyć w urzędzie obsługującym ministra projekt umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej jego warunki realizacji, finansowania i rozliczania. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie.

6.7. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową zatrudniającą lub kształcącą na studiach doktoranckich uczestnika programu a uczestnikiem.

7. Rozstrzygnięcie konkursu

7.1. Minister na podstawie oceny, o której mowa w pkt 6.1. w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od zakończenia naboru wniosków przyznaje albo odmawia przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” – III edycja.

7.2. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w pkt 7.1. może zostać wydłużony do 6 miesięcy.

8. Informacje dodatkowe

Dopuszcza się zatrudnienie uczestnika programu w zagranicznym ośrodku naukowym w minimalnym miesięcznym wymiarze czasu pracy lub za minimalne miesięczne wynagrodzenie, jeżeli jest to warunkiem koniecznym do uzyskania przez uczestnika programu ubezpieczenia zdrowotnego, OC lub NNW za granicą.


Pliki do pobrania:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików