Ogłoszenie o konkursie "Ustawa 2.0"

poniedziałek, 29 lutego 2016

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
o konkursie w ramach przedsięwzięcia „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”

 Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego" (M. P. poz. 191) ogłasza się konkurs w ramach przedsięwzięcia.

 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty obejmujące przeprowadzenie badań naukowych i opracowanie propozycji założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego. Załącznikiem do projektu założeń musi być test regulacyjny (opracowany zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w szczególności z uwzględnieniem pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8 i 9 tego formularza). Ponadto w ramach projektu obowiązkiem interdyscyplinarnego zespołu badawczego będzie przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim oraz opracowanie raportu z konsultacji wraz ze stanowiskiem autorów projektów założeń (w odniesieniu do zgłoszonych w ramach konsultacji uwag, wątpliwości, propozycji). Minimalny zakres tematyczny projektu założeń oraz zasady jego przygotowania zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 2. Zakończenie realizacji zadań, finansowanych w ramach przedsięwzięcia, powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2017 r.
 3. Opracowanie projektu założeń zostanie zrealizowane przez interdyscyplinarny zespół badawczy składający się z osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań. Nie można łączyć udziału w więcej niż jednym zespole badawczym biorącym udział w konkursie.
 4. Finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem projektu założeń obejmuje następujące kategorie kosztów:
  1. wynagrodzenia członków interdyscyplinarnego zespołu badawczego wraz z pochodnymi,
  2. koszty związane z organizacją procesu konsultacji (koszty przejazdu i pobytu, koszty materiałów biurowych i promocyjnych, koszty wynajmu pomieszczeń konferencyjnych, oraz inne koszty bezpośrednio związane z organizacją i przebiegiem procesu konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim),
  3. koszty usług zleconych podmiotom spoza składu interdyscyplinarnego zespołu ‒ mogą być związane wyłącznie z organizacją konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim i stanowić maksymalnie 25% przyznanego finansowania,
  4. koszty pośrednie w wysokości nieprzekraczającej 10% przyznanego finansowania.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku, informacji o konkretnych pracach, które mają być zlecone podmiotom spoza składu interdyscyplinarnego zespołu.
 6. Maksymalna wysokość finansowania dla wnioskodawcy nie może przekroczyć 300 000 zł. Podstawą wyliczenia kosztów finansowania jest kosztorys zawarty we wniosku.
 7. Wnioski mogą składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 9 i art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), przy których afiliowane są interdyscyplinarne zespoły badawcze (przy tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych zatrudnienie w jednostce nie jest wymogiem, zespół może być utworzony wyłącznie na dla udziału w przedsięwzięciu. Rolą jednostki wnioskującej jest zapewnienie formalnych i organizacyjnych warunków realizacji projektu i umowy o której mowa w ust. 16. W przypadku gdy zespół badawczy nie jest związany formalnie z jednostką wnioskującą rekomendowane jest zawarcie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki), które opracować mają projekt założeń. Dofinansowania w ramach przedsięwzięcia nie będą mogli otrzymać wnioskodawcy, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 8. Wnioskodawca składa w ramach konkursu wniosek zawierający:
  1. część A wniosku ‒ zawierająca ogólny opis koncepcji założeń systemu szkolnictwa wyższego (opis nie powinien przekraczać 3 stron A4) oraz założenia rozwiązań prawnych dotyczące zagadnienia „Ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi” (opis nie powinien przekraczać 4 stron A4 i powinien być sporządzony z uwzględnieniem zasad, o których mowa w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie),
  2. część B wniosku ‒ sporządzona zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f oraz art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki załącza do części B wniosku:
   ‒ odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
   ‒ poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy,
   ‒ oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych,
   ‒ oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 9. Każdą część wniosku oraz dokumenty składane w ramach wniosku wnioskodawca opatruje indywidualnym, niepowtarzalnym znakiem (ciąg liter, cyfr, oznaczenie graficzne, symbol) i umieszcza każdą część wniosku w odrębnej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia.
 10. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej lub na e-nośniku) jest składany w zamkniętych kopertach w siedzibie urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. (decyduje data potwierdzenia wpływu wniosku do biura podawczego Ministerstwa). W przypadku składania wniosku na e-nośniku niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą e-podpisu. Uwierzytelnienie obejmować musi każdy dokument przedkładany na e-nośniku.
 11. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 12. Wnioski będą oceniane według kryteriów określonych w ust. 13, przez zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania nauki.
 13. Ocena wniosku jest dwuetapowa:
  1. w pierwszym etapie ocenie podlega wyłącznie część A wniosku - zawartość merytoryczna. Kryteriami oceny będą:
   ‒ spójność ogólnej koncepcji założeń,
   ‒ merytoryczne rozwiązania dotyczące zagadnienia „Ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi” w szczególności kompletność i nowatorskość proponowanych rozwiązań,
  2. w drugim etapie dokonana zostanie ocena części B wniosku w oparciu o kryteria określone w art. 13b ustawy o zasadach finansowania nauki oraz następujące kryteria szczegółowe:
   ‒ skład interdyscyplinarnego zespołu badawczego mającego realizować projekt,
   ‒ dorobek naukowy kierownika oraz członków interdyscyplinarnego zespołu badawczego,
   ‒ metodologia przeprowadzenia konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim i ich zakres,
   ‒ uzasadnienie przewidywanych kosztów.
 14. Wnioskodawca udzieli Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanemu dalej „Ministerstwem”, nieodpłatnej licencji wyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji), do korzystania, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, ze wszystkich utworów, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy o finansowanie, na polach eksploatacji w niej wskazanych oraz zezwoli Ministerstwu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zależnych tych utworów (prawo zależne) oraz zezwalanie na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zależnych tych utworów.
 15. Po zapoznaniu się z oceną, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych.
 16. Środki finansowe w ramach konkursu przekazywane są na podstawie umowy określającej warunki realizacji i finansowania działań oraz rozliczania przyznanych środków finansowych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 17. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia złożyć w Ministerstwie projekt umowy, z załączonym wykazem kosztów zgodnym z kosztorysem określonym we wniosku. Niedotrzymanie terminu uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania i w takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.
 18. Złożenie wniosku w ramach konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania i oceny wniosków.
 19. Po zakończeniu realizacji umowy, nie później niż do 28 lutego 2017 r., wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Ministerstwa rozliczenie poniesionych kosztów.
 20. W ramach konkursu finansowanie może otrzymać nie więcej niż 3 wnioskodawców.
 21. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem e-mail: konkurs-zalozenia@nauka.gov.pl.

Materiały pomocnicze dla zespołów przystępujących do konkursu, autorstwa Komitetu Polityki Naukowej:

Tagi: Konkurs MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików