Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodych Wynalazców”

środa, 30 lipca 2014

Logo Uniwersytetu Młodych Wynalazców

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodych Wynalazców” (M. P. poz. 597) ogłasza się konkurs na finansowanie realizacji zadań w ramach ww. programu.

I. Przedmiot konkursu

 1. Celem programu pod nazwą „Uniwersytet Młodych Wynalazców”, zwanego dalej „programem”, jest popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród młodzieży szkolnej przez wsparcie projektów służących pobudzaniu i rozwojowi aktywności naukowej, realizowanych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, zwane dalej „jednostkami”.
 2. W ramach programu wsparciem zostaną objęte jednostki realizujące projekty:
  1) popularyzujące naukę, w których młodzież szkolna, przy wykorzystaniu bazy dydaktyczno-naukowej uczelni, w szczególności bibliotek i laboratoriów, prowadzi – w ramach jednego z obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) – spójne tematycznie działania zawierające element badań naukowych, polegające w szczególności na prowadzeniu prac badawczych, wykonywaniu doświadczeń naukowych i publikacji opracowań o charakterze naukowym;
  2) we współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, które wskażą do udziału w tych projektach wybitnie uzdolnionych uczniów lub grupy wybitnie uzdolnionych uczniów posiadających pozytywną opinię dyrektorów szkół, do których uczęszczają, na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

II. Warunki udziału w konkursie

 1. Koszty realizacji projektów są finansowane ze środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”. Wsparcie finansowe dla jednostki na realizację projektu może być przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów publikacji materiałów o charakterze naukowym, zakupu drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu.
 2. W ramach programu zostanie sfinansowanych maksymalnie 40 projektów.
 3. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 15 listopada 2015 r.
 4. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł.
 5. Kwota przeznaczona na realizację całego programu wynosi 2 mln zł.
 6. Jednostka może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu, zwane dalej „wnioskami”, przy czym w każdym z nich może wskazać nie więcej niż jeden projekt.
 7. W celu uniknięcia podwójnego finansowania w ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane ze środków finansowych na naukę lub ze środków europejskich albo nadal są z tych środków finansowane.
 8. Minister przyznaje środki finansowe na realizację zadań w ramach programu w drodze decyzji.
 9. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu są przekazywane jednostkom na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczenia wykonania zadań.
 10. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu powinien zawierać następujące informacje:
  1) dane jednostki:
  a. nazwę i adres jednostki, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www;
  b. NIP i REGON uczelni;
  c. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki oraz podpisania wniosku;
  d. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony jednostki.
  2) informacje na temat projektu:
  a. tytuł projektu (maksimum 250 znaków),
  b. obszar wiedzy,
  c. planowany okres realizacji projektu (w miesiącach),
  d. słowa kluczowe,
  e. wnioskowaną kwotę finansowania (max. 50 tys. zł/projekt),
  f. opis projektu obejmujący cel projektu oraz streszczenie poszczególnych etapów jego realizacji (maksimum 6 000 znaków),
  g. nazwę szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej tj. gimnazjum, liceum, technikum lub szkoła zawodowa, wraz z którą będzie realizowany projekt,
  h. imię/imiona i nazwisko/a uczniów realizujących projekt,
  i. imię i nazwisko dyrektora szkoły wraz z którą będzie realizowany projekt oraz do której uczęszcza uczeń/grupa uczniów,
  j. imię i nazwisko opiekuna naukowego realizującego projekt po stronie jednostki,
  k. ocenę szans powodzenia planowanego do realizacji projektu i rozwoju naukowego uczniów.
 11. Do wniosku należy dołączyć:
  1) informacje o zadaniach z zakresu upowszechniania nauki wykonywanych przez jednostkę w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku, w tym informacje o badaniach naukowych i działaniach popularyzatorskich,
  2) informacje o aktywności naukowo-badawczej uczniów, w tym informacje o udziale w pracach koła naukowego lub ich indywidualnej aktywności naukowej oraz informacje o nagrodach i wyróżnieniach w konkursach i zawodach,
  3) harmonogram wykonania projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  4) pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki i podpisania wniosku w ramach programu,
  5) kosztorys, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 12. Wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r., w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczonego za pomocą:
  1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej Ministerstwa.
  2) e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Uniwersytet Młodych Wynalazców”).
 13. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust. 12, nie będą rozpatrywane.
 14. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, do wnioskodawcy wysyła się informację o uchybieniach formalnych oraz możliwości jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

III. Tryb przeprowadzenia konkursu

 1. Wnioski spełniające wymagania formalne są kierowane do oceny merytorycznej.
 2. Wnioski są oceniane według kryteriów określonych w ust. 4 przez specjalnie do tego celu powołany przez Ministra zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zwany dalej „Zespołem”.
 3. Wnioski przekazuje się w wersji elektronicznej członkom Zespołu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
 4. Przy ocenie wniosków Zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1) doświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzonych dotychczas badań naukowych i działań popularyzatorskich,
  2) wartość popularyzatorską działań będących przedmiotem projektu oraz jego znaczenie dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa i innowacyjność,
  3) aktywność naukowo-badawczą uczniów zaangażowanych w realizację projektu, w tym udział w pracach koła naukowego lub indywidualną aktywność naukową oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach i zawodach,
  4) plan i rodzaj działań badawczych uwzględnionych we wniosku o finansowanie wraz z oceną szans powodzenia realizacji projektu i rozwoju naukowego uczniów,
  5) zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu działań.
 5. W terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia przekazania Zespołowi wniosków, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie, na którym Zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych wniosków. Na podstawie dokonanej oceny Zespół ustala listę rankingową, którą – wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania – przedstawia Ministrowi.
 6. W oparciu o listę rankingową, o której mowa w ust. 5, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w ramach programu.

IV. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach programu

 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu będą przyznawane ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).
 2. Dofinansowanie jest przyznawane zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na wydatki kwalifikowalne dla działania 1.1, do których należą:
  1) wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
  2) wydatki na zakup analiz, raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
  3) wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku oraz innych publikacji,
  4) wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu,
  5) wydatki na delegacje oraz opłaty za udział w konferencjach,
  6) wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel naukowo-badawczy, techniczny i pomocniczy). Wydatki w ramach tej kategorii nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
  7) koszty opracowania analiz i raportów oraz koszty ich publikacji.\
 3. Wysokość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 %. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu.
 4. Przyznane środki finansowe są przekazywane jednostce na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczania zadań w ramach programu.
 5. Jednostka jest zobowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 3 podpisane egzemplarze umowy, o której mowa w ust. 4. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 6. Jednostka, której przekazano środki na realizację projektu, jest zobowiązana do składania kwartalnych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań w ramach programu i kwartalnych sprawozdań finansowych, na podstawie których dokonuje się rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach programu.
 7. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6, jednostka składa w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
 8. Jednostka jest zobowiązana do złożenia raportu końcowego z realizacji zadań w ramach programu, składającego się z części merytorycznej i finansowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadań, określonego w umowie.
 9. Ocena formalna i merytoryczna sprawozdań, o których mowa w ust. 6, oraz raportu końcowego, o którym mowa w ust. 8, jest dokonywana przez właściwe komórki urzędu obsługującego Ministra.
 10. Na podstawie oceny raportu końcowego, o którym mowa w ust. 8, Minister dokonuje ostatecznego rozliczenia udziału w programie.
 11. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania realizowane w ramach programu.
 12. Minister zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji umowy oraz jej rezultatów w trakcie jej trwania oraz w ciągu 5 lat od jej zakończenia.

V. Złożenie wniosku oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz trybu przeprowadzenia konkursu.

VI. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: uniwersytetwynalazcow@nauka.gov.pl.


Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików