Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą „Akademickie Centrum Kreatywności”

środa, 30 lipca 2014

Logo Akademickiego Centrum Kreatywności

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Akademickie Centrum Kreatywności” (M. P. poz. 596) ogłasza się konkurs na finansowanie realizacji zadań w ramach tego programu.

I. Przedmiot konkursu

 1. Celem programu pod nazwą „Akademickie Centrum Kreatywności”, zwanego dalej „programem”, jest wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się danego przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia oraz popularyzowanie wyników tych badań, jak również ich aktywne wykorzystanie w dotychczas prowadzonym kształceniu.
  Realizacja programu, poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie wdrożenia nowoczesnych metod dydaktycznych w procesie kształcenia studentów (przyszłych nauczycieli), powinna przyczynić się do zwiększenia zainteresowania młodzieży nauką przez rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i ukierunkowania na rozwiązywanie problemów badawczych, a także do podniesienia kompetencji kadry nauczycielskiej.
 2. Wsparciem finansowym objęte zostaną podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, zwane dalej „jednostkami”, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi oraz aktywną działalność w zakresie kształcenia studentów (przyszłych nauczycieli), które nawiążą współpracę z co najmniej trzema „szkołami ćwiczeń”, w których odbędą się praktyki sprawdzające skuteczność nowoczesnych metod dydaktycznych, tj. przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi - utworzonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )),
 3. W ramach programu jednostki będą zobowiązane:
  1) prowadzić badania naukowe nad nowatorskimi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się danego przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia, w tym dotyczącymi rozwijania umiejętności współpracy między nauczycielami różnych obszarów wiedzy, organizacji pracy zespołowej uczniów, umiejętności rozwiązywania napotkanych problemów badawczych oraz kreatywnego myślenia w ramach jednego z obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).
  2) popularyzować i wdrażać wyniki badań naukowych, o których mowa w pkt 1, w dotychczas prowadzonym kształceniu studentów (przyszłych nauczycieli) w danych obszarach wiedzy, poprzez organizowanie kursów prezentujących wypracowane osiągnięcia naukowe oraz współpracować w tym zakresie ze „szkołami ćwiczeń”. W ramach realizacji zadania jednostki korzystać będą z dobrych praktyk zagranicznych w zakresie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia poprzez zapraszanie praktyków na panele ekspertów, spotkania lub organizację wyjazdów studyjnych metodyków nauczania/tutorów do zagranicznych placówek kształcących studentów (przyszłych nauczycieli).

II. Warunki udziału w konkursie

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki prowadzące aktywną działalność w zakresie badań nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi oraz aktywną działalność w zakresie kształcenia studentów (przyszłych nauczycieli), które nawiążą współpracę z co najmniej trzema „szkołami ćwiczeń” oraz zobowiązują się do rozwijania następujących kompetencji/umiejętności studentów (przyszłych nauczycieli):
  1) przygotowania do zarządzania grupą oraz rozwijania pracy grupowej i współpracy między uczniami, w tym:
  a) stosowania techniki poznawania uczniów w środowisku klasowym (grupowym),
  b) rozpoznawania dynamiki grupy rówieśniczej i grupy mieszanej oraz powiązania w tych grupach,
  c) rozpoznawania konfliktów,
  d) umiejętności kierowania zespołem uczniów (wychowanków) w sytuacjach szkolnych i pozalekcyjnych,
  e) umiejętności rozwijania zarówno pracy grupowej, jak i współdziałania między uczniami (zaprojektowanie i zastosowanie dla osiągnięcia konkretnego celu wychowawczego i dydaktycznego);
  2) przygotowania do nauczania lub prowadzenia zajęć, w tym:
  a) umiejętności dokonania analizy pracy nauczyciela i uczniów, analizy efektów pracy nauczyciela i uczniów oraz oceny realizacji zamierzonych przez nauczyciela celów,
  b) umiejętności rozpoznania czynników wyznaczających osiągnięcia uczniów oraz przyczyny trudności uczniów w nauce,
  c) umiejętności dokonania analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyki przez opiekunów praktyki i studentów,
  d) umiejętności kreatywnego doboru, konstruowania i modyfikowania programów nauczania, projektowania działań edukacyjnych, kierowania procesem kształcenia i wychowania w oddziale szkolnym (grupie),
  e) umiejętności badania i modyfikowania czynników wyznaczających osiągnięcia uczniów oraz dostosowania metody i formy pracy do potrzeb ucznia i grupy.
 2. W ramach programu finansowanie może otrzymać 10 jednostek, w tym nie więcej niż 2 jednostki w danym obszarze wiedzy. Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.
 3. Jednostka zobowiązuje się do zapewnienia praktyk dla studentów (przyszłych nauczycieli) w „szkołach ćwiczeń” w wymiarze co najmniej 30 h/studenta.
 4. Kwota przeznaczona na realizację programu wynosi 2,5 mln zł. Dofinansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 250 tys. zł.
 5. W celu uniknięcia podwójnego finansowania w ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane ze środków finansowych na naukę lub ze środków europejskich albo nadal są z tych środków finansowane.
 6. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 15 listopada 2015 r.
 7. Minister przyznaje środki finansowe na realizację zadań w ramach programu w drodze decyzji.
 8. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu są przekazywane jednostkom na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczenia wykonania zadań.
 9. Wniosek o przyznanie środków finansowanych w ramach programu powinien zawierać następujące informacje:
  1) dane jednostki:
  a) nazwę i adres jednostki, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www,
  b) NIP i REGON uczelni,
  c) imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki oraz podpisania i złożenia wniosku,
  d) imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony jednostki;
  2) informacje na temat projektu:
  a) obszar wiedzy, w ramach którego realizowany będzie projekt (zgodnie z obszarami wiedzy wskazanymi w części I, ust. 3, pkt. 1 ogłoszenia),
  b) planowany okres realizacji projektu (w miesiącach),
  c) słowa kluczowe,
  d) wnioskowana kwota finansowania,
  e) streszczenie działań planowanych w ramach projektu oraz cel ich realizacji (maksimum 6000 znaków),
  f) informacja o co najmniej trzech „szkołach ćwiczeń”, z którymi jednostka nawiąże współpracę w celu realizacji projektu.
 10. Do wniosku należy dołączyć:
  1) harmonogram wykonania projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, zawierający opis planowanych działań jednostki w zakresie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się danego przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia oraz popularyzowanie wyników tych badań, jak również ich aktywne wykorzystanie w dotychczas prowadzonym kształceniu;
  2) pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki i podpisania wniosku w ramach programu;
  3) kosztorys, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 11. Wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r., w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczonego za pomocą:
  1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej Ministerstwa.
  2) e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Akademickie Centrum Kreatywności”).
 12. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust. 11, nie będą rozpatrywane.
 13. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, do wnioskodawcy wysyła się informację o uchybieniach formalnych oraz możliwości jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

III. Tryb przeprowadzenia konkursu

 1. Wnioski spełniające wymagania formalne są kierowane do oceny merytorycznej.
 2. Wnioski są oceniane według kryteriów określonych w ust. 4 przez powołany przez Ministra zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zwany dalej „Zespołem”.
 3. Wnioski przekazuje się w wersji elektronicznej członkom Zespołu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
 4. Przy ocenie wniosków Zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1) planowane działania jednostki w zakresie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia oraz popularyzowanie wyników tych badań jak również ich aktywne wykorzystanie w dotychczas prowadzonym kształceniu,
  2) zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu proponowanych działań.
 5. W terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia przekazania Zespołowi wniosków, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie, na którym Zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych wniosków. Na podstawie dokonanej oceny Zespół ustala listę rankingową, którą – wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania – przedstawia Ministrowi.
 6. W oparciu o listę rankingową, o której mowa w ust. 5, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w ramach programu.

IV. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach programu

 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu będą przyznawane ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).
 2. Dofinansowanie jest przyznawane zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na wydatki kwalifikowalne dla działania 1.1, do których należą:
  1) wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
  2) wydatki na zakup analiz, raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
  3) wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku oraz innych publikacji,
  4) wydatki na delegacje oraz opłaty za udział w konferencjach,
  5) wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel naukowy, badawczo techniczny i pomocniczy). Wydatki w ramach tej kategorii nie mogą przekroczyć 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
  6) koszty opracowania analiz i raportów oraz koszty ich publikacji.
 3. Wysokość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 100%. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu.
 4. Przyznane środki finansowe są przekazywane jednostce na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia zadań w ramach programu.
 5. Jednostka jest zobowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 3 podpisane egzemplarze umowy, o której mowa w ust. 4. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 6. Jednostka, której przekazano środki na realizację projektu, jest zobowiązana do składania kwartalnych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań w ramach programu i kwartalnych sprawozdań finansowych, na podstawie których dokonuje się rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach programu.
 7. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6, jednostka składa w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
 8. Jednostka jest zobowiązana do złożenia raportu końcowego z realizacji zadań w ramach programu, składającego się z części merytorycznej i finansowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadań, określonego w umowie.
 9. Ocena formalna i merytoryczna sprawozdań, o których mowa w ust. 6, oraz raportu końcowego, o którym mowa w ust. 8, jest dokonywana przez właściwe komórki urzędu obsługującego Ministra.
 10. Na podstawie oceny raportu końcowego, o którym mowa w ust. 8, Minister dokonuje ostatecznego rozliczenia udziału w programie.
 11. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania realizowane w ramach programu.
 12. Minister zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji umowy oraz jej rezultatów w trakcie jej trwania oraz w ciągu 5 lat od jej zakończenia.

V. Złożenie wniosku oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz trybu przeprowadzenia konkursu.

VI. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: centrumkreatywnosci@nauka.gov.pl.


Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików