Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej

środa, 18 listopada 2015

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2015 r. o ustanowieniu Programu dofinansowania kosztów utrzymania infrastruktury badawczej (M.P. poz. 1017), zwanego dalej „programem”, ogłasza się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów obejmujących działania, których celem jest pokrycie kosztów usługi polegającej na utrzymaniu przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki gotowości infrastruktury badawczej do prowadzenia  prac badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębiorcami oraz działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, zwanych dalej „projektami”.

 1. Do naboru mogą być zgłoszone projekty dotyczące infrastruktur badawczych, które zostały zbudowane lub przebudowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG), dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.
 2. Wnioski mogą składać jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”, i podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, zwane dalej „wnioskodawcami”.
 3. Do wniosku sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia dołącza się:
  1. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu regulaminu świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych w oparciu o infrastrukturę badawczą, o której mowa w pkt 1, mającego status oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego wraz z kopią takiego regulaminu;
  2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu programu komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej, o której mowa w pkt 1, wraz ze wskazaniem prognozowanych wartości przychodów pochodzących z usług świadczonych dla podmiotów zewnętrznych, w tym przedsiębiorców, w okresie 3 lat, wraz z kopią takiego programu;
  3. oświadczenie o zatrudnieniu przez wnioskodawcę  osób  odpowiedzialnych za realizację programu komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej, w oparciu o regulamin świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych wymieniony w pkt a), wraz z opisem doświadczenia tych osób w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R oraz świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów zewnętrznych;
  4. kopię umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIG.
  5. noty księgowe na wydatki poniesione do dnia złożenia wniosku oraz szacowaną kwotę wydatków do poniesienia w okresie od dnia złożenia wniosku do końca 2015 roku.
 4. Maksymalne przyznane dofinansowanie projektu nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł i nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji projektu w 2015 roku.
 5. W ramach naboru nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące działania finansowane wcześniej lub obecnie ze środków budżetowych na naukę.
 6. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przesłany drogą pocztową na adres MNiSW ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa do 27 listopada 2015 r., z dopiskiem „Panda”, przy czym o zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów do MNiSW. Wnioski, które wpłynęły po terminie, nie są rozpatrywane.
 7. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu są zwracane wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Przy ocenie wniosków stosuje się następujące kryteria:
  1. udział prognozowanych środków pochodzących z przychodów generowanych przez usługi badawcze świadczone dla podmiotów zewnętrznych, w tym przedsiębiorców, w kosztach utrzymania infrastruktury - liczba punktów wynika ze wzoru:
   (P/K) * 25
   gdzie:
   P - wysokość prognozowanych przychodów ze świadczenia usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych w PLN,
   K - całkowite koszty utrzymania infrastruktury badawczej w PLN;
  2. posiadanie zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji programu komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej – liczba punktów: 0-1;
 9. Końcowa ocena wniosku jest sumą punktów przyznanych za kryteria określone w pkt 8.
 10. Oceny wniosków dokonuje Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zespół ustala ocenę końcową poszczególnych projektów. Oceny końcowe stanowią podstawę do sporządzenia listy rankingowej wniosków.
 11. Na podstawie listy rankingowej, o której mowa w pkt 10, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację poszczególnych projektów.
 12. Koszty kwalifikowalne projektu obejmują koszty usługi polegającej na utrzymaniu przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki gotowości infrastruktury badawczej do prowadzenia  prac badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębiorcami oraz działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych poniesione od dnia 1 stycznia 2015 r., w tym:
  1. koszty bezpośrednie, w tym wynagrodzenia;
  2. koszty pośrednie.
 13. Środki finansowe przekazywane są wnioskodawcy na podstawie umowy.
 14. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące wnioskodawcę. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy i przyznanego dofinansowania.
 15. Ogłoszenie wyników naboru następuje nie później niż 1 miesiąc od terminu zamknięcia naboru wniosków, o którym mowa w pkt 6.
 16. Złożenie wniosku w ramach naboru oznacza przyjęcie warunków udziału w naborze oraz kryteriów i trybu oceny wniosków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacje o naborze można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, drogą elektroniczną pod adresem panda@nauka.gov.pl.

Tagi: Jednostki naukowe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików