Ogłoszenie konkursu w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

czwartek, 29 marca 2018

Na podstawie art. 26 ust. 3g ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873 oraz z 2018 r. poz. 569), ogłasza się konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Przedmiot konkursu

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe są przeznaczone na:

 1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Roczna kwota dofinansowania wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych przez jednego doktoranta: iloczyn 12 miesięcy kwoty 2.450,00 zł, współczynnika kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy (określonego przez ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia) oraz współczynnika 15%.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.

Studia doktoranckie w ramach programu w roku akademickim 2018/2019 może rozpocząć nie więcej niż 500 osób.

Warunki udziału w konkursie

W konkursie może wziąć udział:

 1. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu uczelni;
 2. uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
 3. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201);
 4. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadanie kategorii naukowej A+ lub A;
 2. prowadzenie studiów doktoranckich albo posiadanie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie;
 3. prowadzenie udokumentowanej i systematycznej współpracy z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Wnioskodawca zgłasza do udziału w programie osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo przez inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.

Składanie wniosków

Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia konkursu (szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” ). Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Informacje określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” składa się w powyższym terminie dodatkowo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dołączając oświadczenia wnioskodawcy o:

 1. wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 2. zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie OSF.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane przez zespół powołany przez Ministra. Przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria:

 1. poziom naukowy (artystyczny) prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki (sztuki);
 2. praktyczna użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki;
 3. znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki (sztuki) i techniki;
 4. możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł niż środki finansowe na naukę;
 5. zgodność zadania planowanego do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo­­­­‑technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa;
 6. doświadczenie i potencjał wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności badawczo-rozwojowej;
 7. praktyczne znaczenie przedstawionej koncepcji prowadzenia studiów doktoranckich w ramach programu;
 8. prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę.

Inne ważne informacje

Pracodawca doktoranta ma obowiązek wskazać spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego.

Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:

 1. stopień naukowy doktora lub
 2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, lub
 3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

W ostatnim roku studiów doktoranckich doktorant musi przedstawić rozprawę doktorską.

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 2 lipca 2018 r.

Kontakt w sprawie konkursu

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: telefon (22) 621 78 83, e-mail konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl.


Informacja dotycząca składania dokumentów przez ePUAP

Informacje techniczne o procedurze

JAK PRZESŁAĆ DOKUMENTY:

Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza ogólnego do podmiotu publicznego

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

JAKIE FORMATY PLIKÓW MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO FORMULARZA:

doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY:

Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

POMOC:

Tagi: Programy Ministra, Doktorat wdrożeniowy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików