Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

wtorek, 20 marca 2018

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs pod nazwą  
„Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.”
w ramach modułu Fundamenty
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r .

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2018 r. poz. 46) ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w module Fundamenty.

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map, bibliografie, etc. prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:
  1. przyczyniające się do opracowania syntetycznych ujęć problematyki dziejów Polski w perspektywie odzyskanie niepodległości;
  2. podejmujące przedstawioną problematykę w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
  3. tworzące nową jakość naukową w zakresie prezentowania  wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych;
  4. upowszechniające powyższą problematykę w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.
 2. W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty nowych kompendiów wiedzy koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:
  1. historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
  2. historia społeczna, gospodarki, kultury;
  3. historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej;
  4. historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej;
  5. organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, spółdzielcze;
  6. Kościoły, ich rola i działalność;
  7. polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej;
  8. problematyka gospodarcza i społeczna;
  9. problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa;
  10. problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa  ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich;
  11. piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych zjawisk;
  12. losy ludzi, biografie oraz historia instytucji;
  13. nauka - jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele.
 3. Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
  1. pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań naukowych obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin;
  2. tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych;
  3. wpływ na młodą kadrę naukową.
 4. Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 5. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  2. biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  3. podmioty działające na rzecz nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki,
  4. uczelnie
   – dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 6. We wniosku należy wskazać kierownika projektu badawczego.
 7. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 13c pkt 3 ustawy, tj.
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Rejestru instytucji kultury wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, poświadczony za zgodność z oryginałem;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
   oraz
  5. informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 8. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 9. Finansowanie projektu w ramach ww. konkursu modułu Fundamenty może być przyznane na okres do 5 lat, przy czym minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł a maksymalna – 1,8 mln zł. Wysokość środków planowanych na konkurs wynosi 15 milionów zł.
 10. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostce wnioskującej dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu realizacji projektu może wynosić maksymalnie 1800 zł miesięcznie.
  Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30% kosztów ogółem.
 11. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach NPRH (załącznik 2) opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministerstwem”. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 12. Ze środków NPRH nie mogą być finansowane projekty obejmujące zadania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, których koszty są już finansowane ze środków budżetowych. Za powstanie sytuacji podwójnego finansowania tego samego kosztu odpowiada Wnioskodawca.
 13. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania publikacji powstałych w ramach projektu w celu ich udostępniania w ramach repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej. Publikacje wyników prac powinny być opatrzone informacją „Praca naukowa (zamiennie: Publikacja) finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach ..... nr projektu ..... kwota finansowania ....." lub jej odpowiednikiem w języku obcym, a także graficznym znakiem programu ustalonym przez Ministra.
 14. Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie od 20 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 15. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Fundamenty” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa w terminie określonym w pkt 14. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 16. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
 17. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 14 nie będą rozpatrywane.
 18. Procedura oceny wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.
 19. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 20. Wnioski niespełniające wymogów formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 21. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 22. Ocena merytoryczna wniosku przebiega w następujący sposób:
  1. Preselekcja wniosków dokonywana jest przez ekspertów do spraw I etapu oceny w zakresie priorytetowych obszarów badawczych nauk humanistycznych, wskazanych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia, na podstawie analizy ich pełnych wersji, według następujących kryteriów:
   1. stopień zgodności wniosków z celami, zakresem programu i znaczeniem tematu wniosku dla obszaru priorytetowego (0-1-2);
   2. wartość naukowa projektu (0-1-2-3);
   3. dorobek naukowy kierownika projektu (0-1-2-3-4);
   4. kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-1-2);
   5. wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-1-2);
   6. zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-1-2);
   7. możliwość realizacji projektu (0-1-2).
   Eksperci do spraw I etapu oceny, podczas spotkania, ustalają w drodze głosowania zwykłą większością głosów, listę rankingową ocenionych wniosków, którą przedkładają Radzie. Do II etapu konkursu mogą być zakwalifikowane najwyżej ocenione wnioski, których łączna liczba nie przekracza 45% wszystkich wniosków przyjętych do konkursu i które jednocześnie otrzymały liczbę punktów nie mniejszą niż 75% maksymalnej liczby punktów, jaką otrzymać może wniosek. Liczbę punktów kwalifikującą do II etapu ustalają eksperci do spraw I etapu oceny.
  2. Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ekspertów rekomenduje Ministrowi listę wniosków do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ekspertów z wnioskiem o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie opinii na temat wniosków zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do II etapu konkursu i ustalić własne rekomendacje wniosków.
  3. Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów. Po decyzji Ministra wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane są do recenzentów zewnętrznych.
  4. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych według kryteriów ujętych w pkt 22 A. Recenzent, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
   1. projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
   2. projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
   3. projekt nierekomendowany do finansowania.
   Do dalszej oceny kwalifikowane są wnioski, które otrzymały trzy rekomendacje A lub dwie A i jedną B, oraz których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Selekcja wniosków dokonywana jest na podstawie średniej punktacji uzyskanej w wyniku oceny dokonanej przez trzech recenzentów zewnętrznych, a jej rezultat w postaci listy rankingowej przedstawiany jest Radzie NPRH. W przypadku wniosków, które otrzymały od recenzentów dwie rekomendacje A i jedną C, w uzasadnionych sytuacjach Rada NPRH może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do dalszej oceny.
       Rada po dokonaniu analizy listy rankingowej, o której mowa w ppkt G, przekazuje ją ekspertom do spraw II etapu w celu przeprowadzenia oceny. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ekspertów.
       Na posiedzenie ekspertów do spraw II etapu konkursu zapraszani są kierownicy projektów, którzy przed posiedzeniem powinni zapoznać się z recenzjami swoich projektów. Podczas rozmowy z ekspertami kierownicy projektów zwięźle przedstawiają swoje projekty, odpowiadają na pytania ekspertów i ustosunkowują się do treści recenzji. W przypadku wniosków, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, eksperci mogą ustalić z kierownikami projektów nową wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. W posiedzeniu ekspertów mogą brać udział bez prawa udziału w głosowaniu przedstawiciele Rady NPRH oraz ministerstwa. Na podstawie rozmowy z kierownikami projektów eksperci wskazują mocne i słabe strony każdego z projektów.
   Eksperci do spraw II etapu konkursu biorą pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji, rekomendacje recenzentów, o których mowa w pkt 21 C oraz efekt rozmowy z kierownikami projektów. W przypadku zakwestionowania przez ekspertów poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, eksperci dokonują własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów. W przypadku przyznania przez co najmniej jednego z recenzentów 0 punktów w jakimkolwiek kryterium, eksperci dokonują zbiorowej oceny. Ocena zbiorowa staje się składnikiem średniej wszystkich ocen w danym kryterium.
       W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną uwzględniającą przeprowadzone rozmowy, eksperci do spraw II etapu konkursu przygotowują listę rankingową wniosków II etapu konkursu i przedkładają ją Radzie.
       Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. Rada zatwierdza ostateczną listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz ze swoimi rekomendacjami.
 23. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, eksperci do spraw II etapu konkursu mogą wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy recenzentów zewnętrznych przyszłych konkursów NPRH. Eksperci do spraw II etapu konkursu mogą poddać własnej ocenie wnioski, w przypadku których występują znaczne rozbieżności większe niż 30% między punktacjami przyznanymi przez recenzentów.
 24. Na podstawie listy rankingowej przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 25. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu (załącznik 3).
 26. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 27. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 28. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368; (22) 50-17-107; (22) 52-92-383; (22) 52-92-243.

Tagi: Konkurs NPRH, NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Fundamenty

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików