Od dnia 27 października w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2016

wtorek, 27 października 2015

Informujemy o opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. Poz. 1693

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-8-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-inwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych.html

W związku z powyższym, w systemie OSF uruchomiono możliwość składania wniosków
o przyznanie dotacji na inwestycje na rok 2016. Wnioski należy składać do dnia
15 listopada 2015 r.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

  1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
  2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się jednostka naukowa, oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym. Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej (uwaga - nie należy przesyłać wydruku całego wniosku do MNiSW).

Wygenerowaną część A wniosku („wersja dla Ministerstwa”) należy:

  • wydrukować, a następnie podpisać i przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa,

albo

  • dołączyć plik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego w ePAUP, a następnie przygotowane pismo podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego albo potwierdzić profilem zaufanym ePUAP i wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MNiSW (po pomyślnym wysłaniu części A wniosku w ePUAP, system powinien wystawić Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – UPP).

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 15 listopada 2015 r., zarówno w systemie OSF (decyduje „data wysłania” wniosku w systemie,) jak i (część A) za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 1 lub 2 (decyduje data stempla pocztowego bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w ePUAP), pozostaną bez rozpoznania.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików