Od dnia 15 września w systemie OSF można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016

wtorek, 15 września 2015

Informujemy o podpisaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzeń w sprawie:

 1. sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
 2. szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych.

W związku z powyższym, w systemie OSF uruchomiono możliwość składania wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 2016. Wnioski należy składać do dnia 15 października 2015 r. (z wyjątkiem wniosku o przyznanie dotacji na restrukturyzację, który może być złożony w każdym czasie).

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się jednostka naukowa, oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym. Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej (uwaga - nie należy przesyłać wydruku całego wniosku do MNiSW).

Wygenerowaną część A wniosku („wersja dla Ministerstwa”) należy:

 • wydrukować, a następnie podpisać i przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa,

albo

 • dołączyć plik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego w ePAUP, a następnie przygotowane pismo podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego albo potwierdzić profilem zaufanym ePUAP i wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MNiSW (po pomyślnym wysłaniu części A wniosku w ePUAP, system powinien wystawić Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – UPP).

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 15 października 2015 r., zarówno w systemie OSF (decyduje „data wysłania” wniosku w systemie,) jak i (część A) za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 1 lub 2 (decyduje data stempla pocztowego bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia w ePUAP), pozostaną bez rozpoznania.

Część A wniosku („wersja dla Ministerstwa”) powinna zostać podpisana przez:

 1. kierownika jednostki - w przypadku występowania o dotację na utrzymanie potencjału badawczego lub dotację na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
 2. kierownika jednostki oraz głównego księgowego (lub kwestora) - w przypadku występowania o dotację na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (w tym z zakresu infrastruktury informatycznej nauki), restrukturyzację, zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym WBN (uwaga - dotyczy to również przesyłania części A wniosku przez ePUAP -wówczas pod jednym dokumentem powinny podpisać się elektronicznie ww. dwie osoby).

Przypominamy ponadto, że:

 • przypadku, gdy wniosek zostanie podpisany przez zastępcę kierownika jednostki, zastępcę głównego księgowego (lub zastępcę kwestora) należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania wniosku;
 • w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni nie jest wymagany podpis Rektora;
 • opinia organu nadzorującego lub Rektora wymagana jest wyłącznie do wniosku o przyznanie dotacji na restrukturyzację;
 • w przypadku, gdy wniosek składa nowa jednostka lub jednostka powstała w wyniku podziału lub połączenia istniejących jednostek naukowych dołącza się dokumenty wskazujące sposób powstania tej jednostki.

Tagi: Działalność statutowa, Dotacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików