Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców” - aktualizacja po spotkaniu informacyjnym zorganizowanym w dniu 11.09.2014 r.

czwartek, 4 września 2014

Logo Uniwersytetu Młodych Wynalazców

Loga MNiSW, POiG i EFRR

Aktualizacja po spotkaniu informacyjnym zorganizowanym w dniu 11.09.2014 r.

 1. Co rozumiane jest pod pojęciem „podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni”?

  Zgodnie z art. 2 pkt. 9a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz art. 2 ust. 1 pkt 29 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym podstawową jednostką organizacyjną jest wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

 2. Ile projektów może złożyć jedna jednostka organizacyjna uczelni?

  Jedna jednostka organizacyjna danej uczelni może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu.

 3. Czy dostępny jest wzór wniosku o przyznanie środków finansowych?

  W ramach programu nie zamieszczono generatora wniosków aplikacyjnych. Wszelkie wytyczne dotyczące sporządzenia wniosku o finansowanie projektu zamieszczono w ogłoszeniu o konkursie.

 4. Do jakiej liczby uczniów powinien być skierowany projekt?

  Nie wyznaczono warunku szczegółowego w tym zakresie w odniesieniu do liczebności grupy wybitnie uzdolnionych uczniów. Minimalna liczba wybitnie uzdolnionych uczniów, którzy mogą wziąć udział w realizacji projektu, to 1.

 5. Czy uczniowie biorący udział w projekcie mogą uczęszczać do dwóch różnych szkół?

  Dopuszcza się możliwość realizacji projektu we współpracy z więcej niż jedną szkołą gimnazjalną lub ponadgimnazjalną. Wówczas we wniosku należy podać dane dotyczące wszystkich szkół i ich uczniów, we współpracy z którymi jednostka zrealizuje projekt.

 6. Czy na etapie składania wniosków konkursowych wymagana jest umowa porozumienia między jednostką a szkołą współpracującą?

  Nie wymaga się przedkładania umowy o współpracy ze szkołą. Jednostka jedynie wskazuje we wniosku nazwy szkół, we współpracy z którymi zobowiązuje się realizować projekt.
  Jednostka we własnym zakresie powinna zadbać o bezpieczeństwo realizacji projektu.

 7. Czy może być kilku opiekunów naukowych realizujących projekt?

  W ramach projektu jednostka może przewidzieć więcej niż jednego opiekuna naukowego projektu w ramach limitu, jaki przewidziano na wynagrodzenia.
  Istotą programów „Akademickie Centrum Kreatywności” i „Uniwersytet Młodych Wynalazców” jest merytoryczna realizacja projektów. Zatrudnienie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu należy zaplanować odpowiednio do jego celów, w ramach limitu, jaki przewidziano na wynagrodzenia.
  Zgodnie z powyższym przewidujemy możliwość finansowania koordynacji merytorycznej projektów.
  Przypominamy również, że jednym z ocenianych przez zespół ekspertów kryteriów jest zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu działań, tj. racjonalność i gospodarność wydatkowanych w projekcie środków.

 8. Czy pracownika placówki oświatowej, który będzie towarzyszył uczniom podczas wizyt w uczelni jednostki należy traktować jako personel pomocniczy i przewidzieć mu stosowne wynagrodzenie?

  W ramach realizacji programu można sfinansować wydatki przewidziane na wynagrodzenie opiekuna w ramach limitu, jaki przewidziano na wynagrodzenia.
  Istotą programów „Akademickie Centrum Kreatywności” i „Uniwersytet Młodych Wynalazców” jest merytoryczna realizacja projektów. Zatrudnienie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu należy zaplanować odpowiednio do jego celów, w ramach limitu, jaki przewidziano na wynagrodzenia.
  Zgodnie z powyższym przewidujemy możliwość finansowania koordynacji merytorycznej projektów.
  Przypominamy również, że jednym z ocenianych przez zespół ekspertów kryteriów jest zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu działań, tj. racjonalność i gospodarność wydatkowanych w projekcie środków.

 9. Czy poszczególne projekty mogą mieć charakter interdyscyplinarny, np. obszary wiedzy:  nauki społeczne a dyscypliny: psychologia i pedagogika?

  W ramach programu dopuszcza się możliwość finansowania projektów, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym również projektów o charakterze interdyscyplinarnym.

 10. Czy konkurs dotyczy także dziedzin humanistycznych, filologicznych?

  W ramach programu wsparciem zostaną objęte jednostki realizujące projekt w ramach jednego z obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), w tym obszar nauk humanistycznych.

 11. Czy określone zostały wskaźniki, według których powinna nastąpić ocena szans powodzenia planowanego do realizacji projektu i rozwoju naukowego uczniów?

  Nie określono wskaźników, według których powinna zostać dokonana ocena szans powodzenia planowanego do realizacji projektu ze względu na szeroki zakres tematyczny wniosków aplikacyjnych.

 12. Czy zgłoszenie patentowe ma być obligatoryjnym bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu?

  Nie wyznaczono warunku szczegółowego w tym zakresie.

 13. Czy przedstawiony w kosztorysie i w ogłoszeniu o konkursie katalog wydatków jest katalogiem zamkniętym?

  W ramach programu wskazano kategorie wydatków zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Katalog wydatków ma charakter zamknięty.

 14. Czy są przewidziane koszty pośrednie wynikające z wykorzystania infrastruktury uczelni do celów projektu?

  W ramach realizacji programu nie przewidziano kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu.

 15. Czy w ramach wydatku na wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem można sfinansować wydatki koordynatora projektu odpowiedzialnego za administracyjne kierowanie projektem?

  W ramach ww. kategorii wydatków można sfinansować wydatki przewidziane na wynagrodzenie koordynatora projektu w ramach limitu, jaki przewidziano na wynagrodzenia.
  Istotą programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców” jest merytoryczna realizacja projektów. Zatrudnienie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu należy zaplanować odpowiednio do jego celów, w ramach limitu, jaki przewidziano na wynagrodzenia.
  Zgodnie z powyższym przewidujemy możliwość finansowania koordynacji merytorycznej projektów.
  Przypominamy również, że jednym z ocenianych przez zespół ekspertów kryteriów jest zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu działań, tj. racjonalność i gospodarność wydatkowanych w projekcie środków.

 16. Czy zakupy dokonane w ramach projektu mogą być przekazane do szkoły biorącej udział w projekcie?

  Stroną umowy o finansowanie projektu jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która ponosi odpowiedzialność za jego realizację zgodnie z przyjętymi zasadami.
  Nieodpłatne przekazanie szkołom materiałów dydaktycznych zakupionych w celu realizacji projektu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z opiekunem programu po stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 17. Czy w ramach wydatków można zaplanować zakup książek i/lub drobnej aparatury niezbędnej do realizacji projektu w szkołach?

  Ideą programu jest realizacja projektów przy wykorzystaniu istniejącej bazy naukowo-dydaktycznej uczelni.
  Dopuszcza się m.in. zakup książek i innych publikacji naukowych, a także zakup drobnej aparatury czy odczynników chemicznych niezbędnych do realizacji projektu.

 18. Czy nauczycielowi/opiekunowi prawnemu ucznia należy się zwrot kosztów podróży, np. dojazdu razem z uczniem na uczelnię?

  W ramach realizacji programu można sfinansować wydatki przewidziane na zwrot kosztów dojazdu ucznia i nauczyciela/opiekuna prawnego ucznia na uczelnię, w ramach limitu, jaki przewidziano na realizację projektu.
  W sytuacji dojazdu na uczelnię, znajdującą się w tej samej miejscowości co współpracująca szkoła, zaleca się podróżowanie komunikacją miejską. W sytuacji dojazdu na uczelnię, znajdującą się w innej niż współpracująca szkoła miejscowości, zaleca się podróżowanie, w miarę możliwości, środkami komunikacji publicznej.
  Prosimy jednocześnie pamiętać, że jeśli szkoła zdecyduje się podjąć współpracę z uczelnią, zobowiązanie udziału w projekcie należeć będzie do zadań szkoły. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to dyrektor szkoły oraz nauczyciel zobowiązani są zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (również zajęć pozaszkolnych).
  Przypominamy również, że jednym z ocenianych przez zespół ekspertów kryteriów jest zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu działań, tj. racjonalność i gospodarność wydatkowanych w projekcie środków.

 19. Kiedy planowane jest ogłoszenie wyników konkursu?

  Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na przełomie października i listopada br.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików