Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

poniedziałek, 1 lutego 2016

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody te przyznawane są na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia. Kandydatami nie mogą być osoby karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe a także skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:

1) w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:

 • uczelnie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • instytuty badawcze,
 • jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
 • stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;

2) w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • uczelnie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.

Wnioski spełniające wymogi formalne będą ocenione przez Zespół do Spraw Nagród powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprawienie lub uzupełnienie wniosków niespełniających wymogów formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2016 r. w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z poniższymi informacjami.

 1. Jak przesłać dokumenty:
 2. Jakie formaty plików można załączyć do wniosku:
  doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades.
 3. Jak podpisać dokumenty:
  do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).
 4. Pomoc:
 5. Adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP

Ewentualne zapytania telefoniczne bądź mailowe należy kierować do:

Departament Innowacji i Rozwoju
Andrzej Stolarczyk, tel. (22) 52 92 280, andrzej.stolarczyk@nauka.gov.pl lub sekretariat.dir@nauka.gov.pl.

Tagi: Nagrody dla nauczycieli akademickich, Nagrody ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików