Nabór kandydatów na członków Zespołu Odwoławczego

wtorek, 30 maja 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na członków Zespołu Odwoławczego, który działa na podstawie art. 52 ust.4 ustawy z dnia  30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania  nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Zadaniem Zespołu Odwoławczego  jest przygotowanie dla ministra właściwego do spraw nauki opinii dotyczących wniosków  o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych na podstawie  art.14 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Biorąc pod uwagę, że zadaniem  Zespołu  Odwoławczego jest dokonanie oceny, czy w procedowanym wniosku doszło do naruszenia procedury konkursowej  lub innych naruszeń formalnych, w naborze preferowani będą reprezentanci nauk prawnych oraz osoby posiadające doświadczenie w pełnieniu funkcji o charakterze administracyjnym w instytucjach i gremiach z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego. 

Poszukujemy kandydatów posiadających co najmniej stopień doktora.

Zgłoszenie kandydata na członka Zespołu Odwoławczego powinno zawierać:

  1. wypełniony formularz kandydata na członka Zespołu Odwoławczego,
  2. oświadczenie kandydata:
    - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz korzystania z pełni praw publicznych;
    - że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Na zgłoszenia kandydatów na członka Zespołu Odwoławczego czekamy do 18 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza poniżej.

Zgłoszenia przekazane lub uzupełniane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.


Odnośniki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików