Możliwość składania wniosków o przyznanie środków finansowych na opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej

wtorek, 27 września 2016

Informujemy o możliwości składania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) wniosków o przyznanie środków finansowych na opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowej, wynikających z umowy międzynarodowej, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finasowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. z 2015 r. poz. 2047), zwane dalej „rozporządzeniem”.

W celu złożenia wniosku do MNiSW należy skorzystać z formularza elektronicznego pn. pismo ogólne do podmiotu publicznego, który dostępny jest na stronie platformy ePUAP.

Procedurę przygotowania wysyłki wniosku (w tym stworzenia pisma przewodniego, załączenia do niego niezbędnych załączników, złożenia podpisu, itd.) rozpoczyna wciśnięcie niebieskiej ikony ZAŁATW SPRAWĘ, która automatycznie otworzy panel logowania do systemu. Po zalogowaniu, należy stosować się do podanych na ekranie instrukcji.

Wniosek musi być podpisany elektronicznie. Można go podpisać darmowym ZAUFANYM PROFILEM albo płatnym CERTYFIKATEM (do wyboru).

Kliknij, by dowiedzieć się, jak założyć darmowy PROFIL ZAUFANY

Kliknij, by dowiedzieć się, gdzie kupić CERTYFIKAT

Aby wysłać wniosek, należy kliknąć ikonę WYŚLIJ (ostatecznie potwierdzenie wysyłki zostanie wygenerowane przez system w postaci tzw. Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia).

W razie ew. problemów technicznych z obsługą platformy ePUAP, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, pod numerem tel. (42) 253 54 50 lub mailowo: epuap-pomoc@coi.gov.pl. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć tutaj.

Prosimy pamiętać, że wniosek zawierający szczegółowe informacje określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym mają być opłacone składki. Jego wzór w wersji edytowalnej jest załączony do niniejszego komunikatu.

Szczegółowe informacje nt. naboru są uregulowane we wspomnianym rozporządzeniu – szczególnie w rozdziale 1 i 4. Dodatkowych informacji merytorycznych udzielają pracownicy Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW: Michał Rybiński (tel. 22 529 22 71, michal.rybinski@nauka.gov.pl) oraz Konrad Dębski (tel. 22 529 22 70, konrad.debski@nauka.gov.pl).

Tagi: współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików