Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców - kursy sierpniowe 2015

czwartek, 15 stycznia 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w sierpniu 2015 r. przez szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 5 kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”.

Kursy przeznaczone są dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, w tym:

 • dwóch czterotygodniowych dla 65 osób każdy;
 • trzech trzytygodniowych dla 45 osób.

W ramach każdego kursu powinny być zorganizowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1.
Kursy mają objąć nie tylko naukę języka, lecz także być okazją do spotkania z polską kulturą i historią.

Warunki konieczne do udziału w konkursie:

 • co najmniej dwa lata doświadczenia w organizacji letnich kursów języka polskiego dla cudzoziemców;
 • opinia senatu uczelni co do możliwości organizacji kursu;
 • zagwarantowanie bazy lokalowej (dydaktycznej i socjalnej) dla uczestników kursu;
 • deklaracja zakwaterowania i wyżywienia w kwocie nieprzekraczającej 85 PLN/dobę za jednego uczestnika kursu;
 • przedstawienie programu kursu;
 • podanie nazwisk osób odpowiedzialnych za:
  - całość kursu,
  - lektoraty językowe,
  - dodatkowe  zajęcia językowe,
  - zajęcia z wiedzy o Polsce.

Minimalny wymiar zajęć na kursie trzytygodniowym:

 • 45 godzin lektoratów (jednostka godzinowa zajęć trwa 45 minut);
 • 15 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);
 • 30 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);
 • 9 godzin zajęć kulturalnych (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).

Minimalny wymiar zajęć na kursie czterotygodniowym:

 • 60 godzin lektoratów;
 • 20 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);
 • 40 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);
 • 12 godzin zajęć kulturalnych (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).

Procedura konkursowa

Wnioski należy nadsyłać w ciągu 3 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie MNiSW, tj. do 05 lutego 2015 r.
 
Wniosek z dopiskiem Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – konkurs sierpniowy, należy złożyć zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej MNiSW.

Komisję oceniającą powoła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ocena wniosku składa się z dwóch części:
a)    oceny kosztów części dydaktyczno-kulturalnej i administracyjnej (bez kosztów zakwaterowania i wyżywienia);
b)    oceny merytorycznej części dydaktyczno-kulturalnej.

W części a – wniosek o najwyższych kosztach otrzymuje 2 pkt, drugi z kolei 4 pkt, trzeci 6 pkt itd.
W części b - najniżej oceniony wniosek (najgorszy merytorycznie) otrzymuje 3 pkt, drugi 6 pkt, trzeci 9 pkt itd.

Końcową oceną wniosku o organizację kursu (3 lub 4 tygodniowego) jest suma punktów uzyskanych z obu części.

Do realizacji przyjmowane są:

 • w przypadku kursów czterotygodniowych – 2 wnioski z najwyższą liczbą punktów;
 • w przypadku trzytygodniowych kursów – 3 wnioski z najwyższą liczbą punktów.

Jeden podmiot może ubiegać się o realizację tylko jednego kursu, bez względu na czas jego trwania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli zgłoszone oferty przekroczą wartość środków finansowych zarezerwowanych na sfinansowanie realizacji kursów.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu składania wniosków.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików