Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

wtorek, 3 grudnia 2013

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego 2 lipca 2013 r. na podstawie Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508), zmienionego rozporządzeniem z dnia 24 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 580).

Wnioski oceniała Komisja do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Edwarda Jezierskiego, w składzie: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Stanisław Chwirot, prof. Grzegorz Kurzyński, prof. dr hab. Jan Madey, dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. Jadwiga Mirecka, prof. dr hab. Dariusz Rott, dr hab. Małgorzata Sekułowicz, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak oraz pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Komisja najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł.

Spośród 13 najlepszych programów kształcenia dla profilu praktycznego 10 prowadzonych jest na studiach pierwszego stopnia, 2 na studiach drugiego stopnia, a 1 na jednolitych studiach magisterskich. W obszarze nauk społecznych nagrodzono 6 wniosków, w obszarze nauk ścisłych – 2 wnioski, nauk przyrodniczych – 1 wniosek, nauk technicznych – 2 wnioski oraz 2 wnioski z więcej niż jednego obszaru nauk.

Spośród 13 nagrodzonych programów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego 9 prowadzonych jest na studiach pierwszego stopnia, 3 na studiach drugiego stopnia, a 1 na jednolitych studiach magisterskich. W obszarze nauk humanistycznych nagrodzono 2 wnioski, w obszarze nauk społecznych – 2 wnioski, w obszarze nauk ścisłych – 5 wniosków, nauk przyrodniczych – 1 wniosek, nauk technicznych – 3 wnioski.

Wnioski nagrodzono w zakresie następujących kierunków studiów:

Profil praktyczny:

 • Akustyka
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo i nowe media
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo
 • Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie.

Profil ogólnoakademicki:

 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Filologia polska
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Informatyka
 • Informatyka analityczna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria danych
 • Mechatronika
 • Psychologia
 • Technologia chemiczna
 • Zarządzanie.

Listy nagrodzonych podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego komunikatu.

1. Lista nagrodzonych jednostek - profil praktyczny
2. Lista nagrodzonych jednostek - profil ogólnoakademicki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików