Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2016-2019)

wtorek, 15 września 2015

1 stycznia 2016 r. rozpocznie się kolejna czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Nowelizacją ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 października 2014 r., zmodyfikowano zasady powoływania członków Komisji. Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy w jej skład wchodzi nie mniej niż osiemdziesięciu i nie więcej niż dziewięćdziesięciu członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który jest członkiem Komisji z mocy prawa. Członkowie Komisji są powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajową Reprezentację Doktorantów, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Członkowie Komisji, stanowiący nie więcej niż 50% jej składu, są powoływani spośród osób pełniących funkcję członka Komisji w dotychczasowej kadencji, przy uwzględnieniu oceny ich pracy dokonywanej przez prezydium Komisji. Minister uwzględnia również wymóg reprezentowania w składzie Komisji przedstawicieli wszystkich obszarów kształcenia.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że członkiem Komisji może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy; wymagania te nie dotyczą przedstawicieli organizacji pracodawców. Członkowie Komisji nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia kadencji więcej niż siedemdziesiąt lat. Członkiem Komisji może być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych, ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto, zgodnie z przepisami ww. ustawy (art. 46a ust. 1-3 w związku z art. 48 ust. 10), członkostwa w Komisji nie można łączyć z członkostwem w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Radzie Głównej Instytutów Badawczych, Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych. Członkiem Komisji nie może być również osoba będąca założycielem uczelni niepublicznej lub pełniąca funkcję:

  • rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,
  • kanclerza uczelni,
  • dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
  • dyrektora instytutu badawczego,
  • prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk,
  • prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności,
  • dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki.

Biorąc pod uwagę określone ustawą, zróżnicowane i odpowiedzialne zadania Komisji, uprzejmie prosimy o przedstawienie kandydatur osób, które będą mogły w pełni zaangażować się w realizację zadań, posiadają doświadczenie w zakresie oceny jakości kształcenia, a także osiągnięcia naukowo-dydaktyczne gwarantujące należyte wykonywanie obowiązków, jakie spoczywają na członkach Komisji.

Zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, spełniających wskazane wyżej warunki, wraz z uchwałą senatu (w przypadku zgłoszeń uczelni) oraz wypełnionymi przez kandydatów kartami informacyjnymi, według załączonego wzoru, mogą być przekazywane przez uprawnione podmioty w terminie do dnia 10 października 2015 r.

Zgłoszenia należy przekazywać na adres: Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Tagi: Polska Komisja Akredytacyjna

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików