Komunikat w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacji kandydatów na pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich

środa, 15 stycznia 2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o rozpoczęciu procedury rekrutacji kandydatów na pracowników dydaktycznych – specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich na rok akademicki 2014/2015.

Kandydaci ubiegający się o skierowanie do pracy w charakterze lektora języka polskiego zobowiązani są do przesłania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentów wymienionych poniżej:

Wykaz dokumentów:

1)      w języku polskim:

 • podanie do MNiSW ze wskazaniem ośrodka, do którego kandydat ubiega się
  o skierowanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • 2 zdjęcia,
 • 2 opinie samodzielnych pracowników naukowych,
 • wykaz publikacji,
 • kopia dyplomu,
 • dokument potwierdzający poziom znajomości języka obcego,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze lektora,
 • zgoda macierzystej uczelni na wyjazd za granicę,
 • kopia świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych lub specjalności w zakresie języka polskiego jako obcego.

 

2)      w języku obcym – urzędowym kraju, do którego planowany jest wyjazd lub w jednym z języków używanych w danym kraju – w dwóch egzemplarzach:

 • CV,
 • 2 opinie samodzielnych pracowników naukowych,
 • wykaz publikacji,
 • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wydany zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przebiegu studiów lub tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem.

Powyższe dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Departament Strategii

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

Termin przesłania dokumentów:  do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Poniżej zamieszczamy wykaz uczelni zagranicznych, w których w roku akademickim 20145/2015 planowana jest zmiana na stanowiskach pracowników dydaktycznych-specjalistów w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej.    

Kraj

Lp

Ośrodek

 

Uwagi

CHINY

1.

Pekiński Uniwersytet Języków Obcych w Pekinie

 

CZECHY

2.

Uniwersytet Karola w Pradze

 

 

FRANCJA

3.

Uniwersytet w Grenoble

Wymagana biegła znajomość jęz. francuskiego

MACEDONIA

4.

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego
w Skopje

 

MOŁDAWIA

5.

Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawski w Kiszyniowie

 

ROSJA

6.

Uniwersytet Buriacki w Ułan-Ude

 

 

ROSJA

7.

Państwowy Uniwersytet w Twerze

 

 

ROSJA

8.

Państwowy Uniwersytet w Permie

 

9.

Uniwersytet w Jakucku

 

RUMUNIA

10.

Uniwersytet w Bukareszcie

 

 

SERBIA

11.

Uniwersytet w Nowym Sadzie

 

 

SŁOWACJA

12.

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

 

UKRAINA

13.

Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankowsku

 

TUNEZJA

14.

Uniwersytet w El Manar

 

 

TURCJA

15.

Uniwersytet w Ankarze

Wymagany stopień doktora, preferowana znajomość jęz. tureckiego

WIELKA BRYTANIA

16.

Uniwersytet w Surrey

 

 

Ministerstwo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w wykazie wraz z napływającymi z ośrodków zagranicznych zgłoszeniami oraz informacjami o wymaganiach stawianych kandydatom co do posiadanego stopnia naukowego oraz specjalności w dziedzinie filologii polskiej. 

Pozostałe informacje dotyczące lektoratów języka polskiego za granicą znajdują się na stronie internetowej MNiSW.

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików