Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

środa, 1 lutego 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462).

Nagrody przyznaje się za:

 1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym:
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;
  • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;
 2. osiągnięcia dydaktyczne obejmujące:
  • innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych
  • nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
  • autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
 3. osiągnięcia organizacyjne za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych i prac rozwojowych;
  • jakości dydaktyki i kształcenia;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:
   1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
   2. opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  • zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;
 4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy prawomocnie ukarani karą dyscyplinarną lub skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Właściwy minister może przyznać nagrodę:

 1. z inicjatywny własnej;
 2. na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z zastrzeżeniem że wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne albo organizacyjne może dotyczyć wyłącznie osiągnięć uzyskanych w związku z pracą w tej uczelni;
 3. na wniosek przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, a w szczególności: Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 4. na wniosek przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji lub ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Jednocześnie zwracamy uwagę na wprowadzenie przepisami niniejszego rozporządzenia następujących najistotniejszych zmian prawnych w stosunku do lat ubiegłych w zakresie składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich:

 1. zmniejszenie z 3 do 2 liczby wymaganych rekomendacji, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie nagrody;
 2. wprowadzenie możliwości sporządzania rekomendacji do wniosków o przyznanie nagrody przez osoby niepozostające w zatrudnieniu w uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, legitymujące się stopniem naukowym doktora habilitowanego, stopniem doktora habilitowanego sztuki, tytułem profesora albo tytułem profesora sztuki, co oznacza, że rekomendację może sporządzić również emerytowany nauczyciel akademicki;
 3. wprowadzenie wymogu złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia, że autor rekomendacji dołączonej do wniosku o przyznanie nagrody nieposiadający stopnia lub tytułu naukowego albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pozycję naukową odpowiadającą wymogom określonym w przepisach rozporządzenia oraz że nie jest zatrudniony w uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, zamiast wymagania od tej osoby niezbędnych dokumentów na potwierdzenie spełnienia tych wymagań, wydanych w państwie zatrudnienia;
 4. wprowadzenie możliwości składania rekomendacji sporządzonych przez osoby, o których mowa w pkt 3, w języku obcym, z zastrzeżeniem, że rekomendację sporządzoną w języku obcym innym niż język angielski składa się wraz z kopią jej tłumaczenia na język polski albo angielski, poświadczonego przez tłumacza przysięgłego;
 5. odstąpienie od powiązania osiągnięć organizacyjnych, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych, z koniecznością spełnienia warunku podwyższenia w wyniku tych osiągnięć kategorii naukowej jednostki naukowej, a przez to rozszerzenie zakresu osiągnięć, które mogą być przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody;
 6. odstąpienie od konieczności dołączania do wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe kopii prawomocnej uchwały jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki o nadaniu stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia doktora sztuki lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, co zmniejszy liczbę składanych dokumentów;
 7. odstąpienie od podawania przez wnioskodawcę szczegółowych wykazów osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz osiągnięć uzyskanych w związku z realizacją współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które należało dołączyć do wniosku o przyznanie nagrody za całokształt dorobku, co zapewni wnioskodawcy możliwość decydowania, które osiągnięcia kandydata do nagrody zostaną uwzględnione w opisie osiągnięć będących przedmiotem wniosku;
 8. ograniczenie zakresu informacji zawartych we wniosku o przyznanie nagrody przez usunięcie adresu wnioskodawcy, adresu zamieszkania i miejsca zatrudnienia kandydata do nagrody;
 9. uwzględnienie możliwości podawania we wniosku o przyznanie nagrody, w przypadku kandydatów do nagrody nieposiadających numeru PESEL, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i kraju jego wydania;
 10. rozszerzenie katalogu osiągnięć, które mogą być przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, o autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich, co powinno stanowić motywację dla nauczycieli akademickich do tworzenia nowoczesnych podręczników akademickich;
 11. rozszerzenie katalogu kryteriów wykluczających nauczyciela akademickiego z możliwości kandydowania do nagrody ministra w trybie przedmiotowego rozporządzenia o skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz doprecyzowanie, iż w przypadku kar dyscyplinarnych kryterium tym będzie wyłącznie prawomocne ukaranie, w celu zapewnienia możliwości przyznawania nagród ministra jedynie tym nauczycielom akademickim, którzy legitymują się nieposzlakowaną opinią; w celu udokumentowania powyższego wprowadzono wymóg dołączania do wniosku o przyznanie nagrody kopii oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. zwiększenie z 8 do 16 maksymalnej liczby nagród za osiągnięcia naukowe I stopnia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz zmniejszenie z 24 do 16 maksymalnej liczby nagród za osiągnięcia naukowe II stopnia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki przy zachowaniu dotychczasowej maksymalnej liczby nagród za osiągnięcia naukowe obu stopni, która wynosi 32;
 13. zobowiązanie wnioskodawcy do dołączenia do wniosku o przyznanie nagrody za całokształt dorobku – podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów nagród – wyciągu z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, odzwierciedlającego przebieg głosowania nad wnioskiem;
 14. wyłączenie zastrzeżenia dotyczącego wymogu uzyskania osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody w związku z pracą w danej uczelni, w przypadku wniosku o przyznanie nagrody za całokształt dorobku.

Wnioski, spełniające wymagania formalne, oceniane będą przez Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich. Poprawienie lub uzupełnienie braków wniosków, które nie będą spełniać wymagań formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną
bez rozpoznania.

Wnioski należy składać właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego ministra.

Informujemy także, że zmianie uległ termin rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym minister podejmuje decyzje o przyznaniu nagród do dnia 31 października.

Ewentualne zapytania telefoniczne bądź mailowe należy kierować:

Departament Szkolnictwa Wyższego
Luiza Jaworska
tel. 22 52 92 371
luiza.jaworska@nauka.gov.pl lub sekretariat.dsw@nauka.gov.pl.

Tagi: Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików