Komunikat w sprawie awarii ePUAP i składania dokumentów do Ministerstwa

poniedziałek, 20 marca 2017

W związku z powzięciem informacji o przedłużającej się awarii ePUAP i o problemach  związanych z przekazywaniem dokumentów poprzez tę platformę, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje wykorzystanie alternatywnych dróg doręczania korespondencji.

Poniżej przedstawiana jest informacja o możliwych modyfikacjach w sposobie przesyłania następujących dokumentów:

  1. wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich w 2017 r.;
  2. wniosków o nadanie podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;
  3. wniosków o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej;
  4. wniosków o zwiększenie ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na rok akademicki 2017/2018, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki (konieczność potwierdzenia wniosków).

Ad. 1.

Dopuszcza się, aby ze względu na wskazane problemy techniczne, sposób składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich w trybie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Poz. 1462) w bieżącym roku uległ zmianie.

Obecnie alternatywnym sposobem skutecznego dostarczenia wniosków o przyznanie nagród jest korzystanie z tradycyjnej drogi pocztowej poprzez przesyłanie wniosków na nośniku elektronicznym, bądź wybranie drogi mailowej z jednoczesnym opatrzeniem dokumentacji stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym rektora bądź upoważnionej przez niego osoby.

Dodatkowo informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie nagród określony przepisami omawianego rozporządzenia na dzień 31 marca 2017 r. pozostaje bez zmian.

Wnioskodawcy, którzy złożyli już wnioski o przyznanie nagród drogą ePUAP, albo zdecydują się na skorzystanie z tej drogi, proszeni są o kontakt w celu potwierdzenia wpływu przedmiotowych wniosków bądź weryfikacji ich zawartości.

Ad. 2.

Wnioski o nadanie podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia można składać na informatycznym nośniku danych za pośrednictwem operatora pocztowego albo w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596).

Ad. 3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej można również składać w formie papierowej, w trzech egzemplarzach, zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego (Dz. U. z 2011 r., nr 268, poz. 1584).

Ad. 4.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o zwiększenie liczby przyjęć, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki (Dz. U. poz. 1300 z późn. zm.),  poprzez platformę ePUAP, proszeni są o dodatkowe przekazanie przedmiotowych wniosków (wraz z załącznikami) drogą mailową na adres elektroniczny Sekretariatu Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl.

Ewentualne zapytania należy kierować:
Departament Szkolnictwa Wyższego

sekretariat.dsw@nauka.gov.pl

Tagi: szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików