Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

poniedziałek, 30 września 2013

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w terminie określonym w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN w trybie określonym w § 16 rozporządzenia przez Zespoły Ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN na podstawie propozycji przedstawionych przez poszczególne komisje KEJN.

W ramach przeprowadzonej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 6 rozporządzenia:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

Oceny przyznane jednostkom naukowym przez Zespoły Ewaluacji w ramach każdego z ww. czterech kryteriów oceny, stanowiły podstawę do zastosowania metody porównań parami, wykorzystującej ważoną relację przewyższania, według algorytmu określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Zgodnie z algorytmem, każda jednostka naukowa była porównywana ze wszystkimi pozostałymi jednostkami naukowymi w danej GWO poszerzonej o dwie jednostki referencyjne (jednostka referencyjna dla kategorii naukowej A, jednostka referencyjna dla kategorii naukowej B), tj. modelowe (nierzeczywiste) jednostki, zdefiniowane przez ustalone wartości ocen według każdego z czterech kryteriów. Porównanie to było przeprowadzone odrębnie dla każdego z czterech kryteriów oceny, przy zastosowaniu wag, których wartość dla poszczególnych kryteriów zależy od grupy nauk i rodzaju jednostek naukowych. Wagi są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

W związku z powyższym, wynik porównania parami nie jest prostą pochodną ocen ustalonych przy zastosowaniu czterech ww. kryteriów, lecz stanowi rezultat zastosowania algorytmu i może być zarówno liczbą dodatnią, jak i ujemną.

Wynik porównania parami jednostki naukowej w danej GWO, którego wartość była równa lub wyższa od wartości uzyskanej przez jednostkę referencyjną dla kategorii naukowej A stanowił podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej A.

Wynik porównania parami jednostki naukowej w danej GWO, którego wartość była niższa od wartości uzyskanej przez jednostkę referencyjną dla kategorii naukowej A oraz wyższy lub równy wartości uzyskanej przez jednostkę referencyjną dla kategorii naukowej B stanowił podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej B.

Wynik porównania parami jednostki naukowej w danej GWO, którego wartość była niższa od wartości uzyskanej przez jednostkę referencyjną dla kategorii naukowej B stanowił podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej C.

Ponadto, komisje KEJN, zgodnie z § 18 ust. 6 i 7 rozporządzenia, dokonały dodatkowej analizy działalności jednostek naukowych, których wartości wyników porównań parami stanowiły podstawę do zaliczenia ich do kategorii naukowej A w poszczególnych GWO, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, które mogłyby być zaliczone do kategorii A+.

Po zasięgnięciu opinii Zespołów Ewaluacji, komisje KEJN podjęły uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych i przekazały te propozycje Przewodniczącemu KEJN, który skierował wniosek w tej sprawie do Ministra.

Udostępnione w załączeniu wykazy ocenionych jednostek naukowych mają charakter wyłącznie informacyjny. Każda jednostka naukowa otrzyma decyzję przyznającą jej kategorię naukową i będzie mogła zapoznać się ze szczegółowymi wynikami oceny jej działalności, udokumentowanymi w ww. systemie teleinformatycznym, w którym zostaną udostępnione wszystkie zdarzenia, decyzje i informacje, które miały wpływ na wynik oceny. Hasła umożliwiające dostęp do systemu wraz z adresem oraz informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia logowania zostaną dostarczone jednostkom naukowym w osobnej korespondencji elektronicznej.

Tryb odwołań

Jednostka naukowa mająca zastrzeżenia do przyznanej kategorii będzie mogła  na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki zwrócić się z wnioskiem do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Przypominamy, że jednostce naukowej przysługuje prawo odwołania od decyzji w pierwszej instancji, zatem wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania kategorii naukowej należy składać dopiero po otrzymaniu przez jednostkę naukową skierowanej do niej indywidualnej decyzji administracyjnej.

W celu ułatwienia jednostkom naukowym odniesienia się w procesie odwoławczym do poszczególnych zdarzeń ewaluacyjnych (np. ocen lub decyzji Zespołów Ewaluacji o niezaliczeniu osiągnięć zgłoszonych w ankiecie jednostki naukowej) w systemie teleinformatycznym zostanie uruchomiony moduł umożliwiający szczegółowe uzasadnienie  wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i jego złożenie. Szczegółowe zasady postępowania wraz z instrukcjami obsługi modułu zostaną udostępnione jednostkom naukowym bezpośrednio w systemie teleinformatycznym po zalogowaniu.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików