Komunikat na temat kształcenia na kierunku w zakresie fizjoterapii

poniedziałek, 7 listopada 2016

Zmiany w zasadach prowadzenia kształcenia na kierunku studiów w zakresie fizjoterapii, zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596), wynikają z nowych regulacji dotyczących prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty – wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994). Przepis art. 13 ust. 3 pkt 1 tej ustawy stanowi, że dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest dyplom wydany osobie, która rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, z wynikiem pozytywnym.

W związku z powyższym kierunek fizjoterapia został dodany do grupy kierunków studiów, które są prowadzone jako jednolite studia magisterskie (od dnia 1 października 2017 r.). Jednocześnie w przepisach przejściowych określono zasady zakończenia kształcenia na tym kierunku w dotychczasowej formule (3 + 2). Kwestia kontynuacji kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia została rozstrzygnięta w § 23 ww. rozporządzenia. Jako datę graniczną korzystania z uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia wskazano dzień zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. Oznacza to, że nie jest możliwe późniejsze uruchomienie cyklu kształcenia na studiach pierwszego stopnia. Aby umożliwić kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia, przyjęto, że uprawnienia do prowadzenia studiów na tym poziomie kształcenia wygasną z dniem 31 grudnia 2022 r.

Natomiast zgodnie z § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiada w dniu 1 października 2016 r. uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii, które do dnia 1 października 2017 r. nie zostaną cofnięte, zawieszone albo nie wygasną, z dniem 1 października 2017 r. z mocy prawa uzyska uprawnienie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia; program kształcenia dla tego kierunku zostanie dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu do dnia 1 października 2017 r.

Regulacja zawarta w § 24 ust. 3 rozporządzenia określa wymagania dotyczące minimum kadrowego w okresie, w którym podstawowa jednostka organizacyjna uczelni będzie nadal prowadzić kształcenie na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia (aż do zakończenia cyklu kształcenia) oraz rozpocznie już kształcenie na jednolitych studiach magisterskich. Do czasu zakończenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii, minimum kadrowe dla wszystkich poziomów kształcenia stanowi minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich (§ 13 ust. 1 rozporządzenia).

Uczelnie, których podstawowe jednostki organizacyjne nie spełniają warunku określonego w § 24 ust. 1 rozporządzenia, mogą wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o nadanie uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Natomiast ubieganie się o utworzenie studiów drugiego stopnia na tym kierunku jest bezprzedmiotowe, w szczególności w kontekście ww. regulacji dotyczących prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Tagi: fizjoterapia, Studia magisterskie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików