Wyniki oceny formalnej w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

wtorek, 13 czerwca 2017

W załączeniu przedstawiamy listy ofert zgłoszonych w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” PO WER:

  1. Lista ofert przekazanych po weryfikacji formalnej do oceny merytorycznej;
  2. Lista ofert wycofanych przez Wnioskodawców z konkursu;
  3. Lista ofert odrzuconych w wyniku weryfikacji formalnej.

Aktualnie odbywa się ocena merytoryczna ofert zakwalifikowanych po ocenie formalnej.

Uwaga!

Mając na uwadze  pkt. IV 6 zaproszeniem do składania ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” Uczelnia jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia pisma informującego o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 egzemplarze umowy na realizację zadań objętych naborem wraz z opinią senatu uczelni zgodnie z art. 40 pkt. 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami), podpisane przez osoby reprezentujące uczelnię, której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki na realizację zadań. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych, ponownie przypominamy o  konieczności przygotowania i dostarczenia opinii senatu uczelni.

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra, PO WER, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików