Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez rektorów uczelni

wtorek, 23 grudnia 2014

Przepis art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo  o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198), obowiązującej od dnia 1 października 2014 r., powinien być interpretowany w całości.

Z ust. 2 art. 49 wyżej wymienionej ustawy wynika, że jego przedmiotem jest uregulowanie sytuacji prawnej jedynie rzeczników powoływanych przez ministra i wyłącznie ich pozycji ustrojowej dotyczy ostatnia nowelizacja, co oznacza, że tylko do nich mogą być kierowane przepisy przejściowe ustawy nowelizacyjnej. Brak jest zatem w konsekwencji podstaw do uznania, że skrócenie kadencji, o której mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy dotyczy również rzeczników powoływanych przez rektorów.

Oznacza to, że kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez rektora  nie wygasa z dniem 31 grudnia 2014 r., lecz z dniem upływu kadencji na jaką zostali powołani.

Tagi: Rzecznicy dyscyplinarni, uczelnie, Kadencja

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików