„Iuventus Plus” - ogłoszenie konkursu w 2015 r.

wtorek, 1 września 2015

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze młodych naukowców, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, części A lub C wykazu czasopism naukowych lub w jednoautorskich monografiach naukowych. Wniosek należy złożyć w systemie OSF” (osf.opi.org.pl)  do 30 października 2015 r. Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł. Budżet programu wynosi 15 mln zł

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu pn. „Iuventus Plus”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pn. „Iuventus Plus” (M.P. poz. 46) ogłasza się konkurs  o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze planowane do realizacji przez młodych naukowców w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z  2015 r. poz. 249), jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych.
 2. Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249).
 3. Do wniosku dołącza się elektroniczne kopie publikacji, opublikowanych lub/i przyjętych do druku w czasopismach naukowych ujętych w wykazie czasopism, o którym mowa w ust. 1, w których kierownik projektu występuje jako główny autor. W przypadku jednoautorskich monografii opublikowanych lub/i przyjętych do druku, do wniosku dołącza się kopie elektroniczne ich okładek (z widocznym numerem ISBN). Wyżej wymienione publikacje i monografie (nie więcej niż 5 najlepszych) powinny być opublikowane lub/i przyjęte do druku w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia złożenia wniosku.
  Za głównego autora publikacji w czasopiśmie naukowym uznaje się autora pierwszego lub ostatniego lub autora korespondencyjnego, z uwzględnieniem przypadków równego wkładu wskazanych autorów, jeśli taka informacja została zamieszczona w publikacji. W publikacjach w czasopismach naukowych, w których obowiązuje alfabetyczna kolejność autorów, kierownik projektu badawczego deklaruje w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 12, iż jego wkład w powstanie publikacji był wiodący.
 4. W przypadku manuskryptów monografii jednoautorskich oraz publikacji w czasopismach naukowych przyjętych do druku i nieposiadających jeszcze cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego (DOI), do wniosku należy dołączyć list od redakcji pisma lub wydawnictwa potwierdzający przyjęcie ich do druku.
 5. Wnioskodawca nie może wskazać jako kierownika projektu badawczego osoby będącej kierownikiem projektu badawczego aktualnie finansowanego w ramach programu pn. „Iuventus Plus”.
 6. W danej edycji konkursu młody naukowiec może zostać wskazany przez wnioskodawcę jako kierownik tylko jednego projektu badawczego.
 7. Oprócz kierownika projektu badawczego, wykonawcami nie mogą być pracownicy naukowi posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Warunek ten nie dotyczy tych wykonawców, którzy stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali w trakcie trwania projektu badawczego.
 8. Okres realizacji projektu badawczego nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Maksymalne dofinansowanie ze środków finansowych na naukę nie może przekroczyć kwoty 300 000 złotych.
 9. Wynagrodzenie kierownika projektu badawczego nie może stanowić mniej niż 15% kosztów ogółem przyznanych na realizację projektu badawczego.
 10. Koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 20% kosztów ogółem przyznanych na realizację projektu badawczego.
 11. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania naukowe finansowane wcześniej lub obecnie ze środków budżetowych na naukę.
 12. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF” na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 13.  Wniosek wydrukowany z systemu OSF, (z wyłączeniem kopii artykułów i okładek monografii, o których mowa w ust. 3), podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy przesłać w jednym egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Iuventus Plus 2015” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w ust. 12. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 14. Wnioski, które wpłynęły po terminie określonym w ust. 12 nie będą rozpatrywane.
 15. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, jest zwracany wnioskodawcy w systemie OSF, z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 16. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1) łączna wartość 5 najlepszych publikacji w czasopismach naukowych i/lub monografii jednoautorskich, o których mowa w ust. 3;
  2) wartość naukowa projektu badawczego.
 17. Wnioski są oceniane według kryteriów, o których mowa w ust. 16 w skali 0-100 punktów, w tym:
  1) wartość publikacji w czasopismach naukowych i/lub monografii jednoautorskich w skali 0-60 pkt;
  2) wartość naukowa projektu badawczego w skali 0-40 pkt.
 18. Procedura oceny wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowa.
 19. W I etapie wnioski są oceniane za wartość publikacji lub/i monografii, o której mowa w ust. 17 pkt 1, odrębnie w sześciu obszarach nauk: naukach humanistycznych, naukach społecznych, naukach medycznych, naukach przyrodniczych (w tym rolniczych, leśnych i weterynaryjnych), naukach ścisłych i naukach technicznych. Za publikacje w czasopismach naukowych przyznaje się liczbę punktów zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 1.
  Za monografię jednoautorską, o której mowa w ust. 1, przyznaje się 25 pkt.
 20. W I etapie konkursu ocena jest ustalana w ten sposób, że projekt badawczy o najwyższej sumarycznej liczbie punktów za publikacje i/lub monografie w danym obszarze nauk, o którym mowa w ust. 19, otrzymuje ocenę 60 pkt. Dla pozostałych projektów badawczych ocena jest ustalana według wzoru


  Oi = 60 (P + M )i / (P + M) max

  gdzie:
  (P+M)i   –  suma punktów za publikacje i/lub monografie w i-tym wniosku,
  (P+M)max – maksymalna suma punktów za publikacje i/lub monografie w złożonych wnioskach w danym obszarze nauk, o  którym mowa w ust. 19.
 21. Do II etapu kwalifikuje się około 50% wniosków z każdego obszaru nauk, o którym mowa w ust. 19, z najwyższą oceną Oi ustaloną zgodnie z ust. 20.
 22. W II etapie konkursu wnioski są oceniane pod względem wartości naukowej, o której mowa w ust. 17 pkt 2, przez Zespół interdyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249), zwany dalej „Zespołem”, z uwzględnieniem ocen sporządzonych przez dwóch recenzentów wskazanych przez członków Zespołu. Zespół ustala ocenę ostateczną poszczególnych projektów badawczych będącą sumą ocen za kryteria określone w ust. 17. Oceny ostateczne stanowią podstawę do sporządzenia jednej listy rankingowej rozpatrywanych wniosków, obejmującej wszystkie obszary nauk, o których mowa w ust. 19, przedkładanej do zatwierdzenia Ministrowi.
 23. Na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 22, Minister podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację poszczególnych projektów badawczych.
 24. Środki finansowe przekazywane są jednostce naukowej na podstawie umowy określającej warunki realizacji i rozliczania projektu badawczego.
 25. Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu badawczego, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu badawczego. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy i przyznanego dofinansowania.
 26. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,
  2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3) prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi  lub z zastosowaniem takich organizmów
  - przed zawarciem umowy jednostka naukowa przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 
 27. Ogłoszenie wyników konkursu następuje nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków, o którym mowa w ust. 12.
 28. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie warunków udziału w konkursie  oraz kryteriów i trybu oceny wniosków określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 29. Budżet programu  wynosi 15 000 000 złotych.
 30. nformacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, telefonicznie pod numerami (22) 52-92-448 lub (22) 52-92-454 albo drogą elektroniczną: orieta.kurkowska@nauka.gov.pl lub bozena.tomiak@nauka.gov.pl

Lista czasopism naukowych część A:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/0cd15537506804e1c8486ee06bd65438.pdf

Lista czasopism naukowych część C:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_12/091ea60cbac32c42a0907de7eb408d18.pdf

 

Tagi: Iuventus Plus

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików