Iuventus Plus

piątek, 21 września 2012

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu „Iuventus Plus”

21 września 2012 r.

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2011 r. o ustanowieniu programu pn. „Iuventus Plus” (M. P. Nr 61, poz. 587) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).
 2. Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).
 3. Jednostka naukowa, która nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1) badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
  2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 4. Do wniosku dołącza się kopie artykułów, opublikowanych w latach 2010-2012 w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie JCR lub ERIH albo dokumentów potwierdzających przyjęcie artykułów do druku, w których kierownik projektu występuje jako główny autor.
 5. W przypadku składania przez jednostkę naukową wniosku o finansowanie projektu prowadzonego przez młodego naukowca, który uzyskał w latach 2010-2012 środki finansowe w ramach programu „Iuventus Plus”, do wniosku należy dołączyć szczegółowy raport o stanie zaawansowania prac w ramach obecnie realizowanego projektu.
 6. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
 7. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe finansowane wcześniej lub obecnie ze środków budżetowych na naukę.
 8. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2012 roku. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 9. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w jednym egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Iuventus Plus 2012” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt. 8. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 10. Wnioski, które wpłynęły po terminie określonym w pkt. 8 nie będą rozpatrywane.
 11. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
  W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, do wnioskodawcy wysyła się informację o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
 12. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1) impact factor czasopism naukowych z wykazu JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH, o których mowa w pkt. 4;
  2) wartość naukowa projektu.
 13. Wnioski przyjęte do konkursu oceniane są wg kryteriów określonych w pkt. 12 przez zespół interdyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) w skali
  0-70 punktów, w tym:
  1) impact factor czasopism naukowych z listy JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH: 0-50 punktów;
  2) wartość naukowa projektu: 0-20 punktów.
 14. Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia ministrowi listę rankingową projektów wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania projektów do finansowania, w tym z określeniem uzasadnionych kosztów realizacji projektów.
 15. Na podstawie listy rankingowej minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 16. Ze środków finansowych przyznanych na realizację projektu, nie mniej niż 15% kosztów ogółem przeznacza się na wynagrodzenie kierownika projektu.
 17. Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy i przyznanego dofinansowania.
 18. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,
  2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3) prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów
  - przed zawarciem umowy jednostka naukowa przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 19. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz oceny wniosków.
 20. Informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, telefonicznie pod numerami (22) 52-92-448 lub (22) 52-92-454 albo drogą elektroniczną: orieta.kurkowska@nauka.gov.pl lub bozena.tomiak@nauka.gov.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików