Informacja ws. finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych na podstawie grantów MSCA-RISE

czwartek, 10 marca 2016

Departament Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował – na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2047) – wytyczne ws. dodatkowych informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego (PMW) realizowanego na podstawie grantu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE).

Mając na uwadze, że wkład finansowy UE do grantów MSCA-RISE w niektórych przypadkach nie pokrywa faktycznych kosztów delegacji ponoszonych ze środków krajowych, informujemy, że jednostki naukowe mają możliwość ich uwzględnienia jako kosztów kwalifikowalnych we wnioskach o finansowanie PMW. W tym celu prosimy o podanie we wnioskach pełnych planów kosztów delegacji. Koszty powinny:

- zostać wyliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w danej jednostce;

- nie być wyższe niż określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167);

- być obliczone z uwzględnieniem uzgodnień z organizacjami partnerskimi, które partycypują w pokrywaniu części tych kosztów.

Kalkulacja pełnych planowanych kosztów delegacji powinna być umieszczona w części wniosku OPIS PROJEKTU w postaci następującej tabeli:

 

Identyfikator delegowanego

Instytucja delegująca/kraj

Instytucja przyjmująca/kraj

Długość delegacji (osobomiesiące)

Koszt podróży

Koszt pobytu

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć kopie uzgodnień między organizacjami partnerskimi, najlepiej w formie umów o współpracy (Partnership agreements).

Ewentualne pytania należy kierować do Departamentu Nauki pod numer telefonu 22 52-92-493 lub drogą elektroniczną na adres marek.zdanowski@mnisw.gov.pl

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików