Informacja w sprawie działalności Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

piątek, 25 października 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), która w art. 21 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Zmiany polegają na deregulacji zawodów dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

W ramach nowelizacji zostało uchylone upoważnienie do wydania rozporządzenia dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego stanowiącego podstawę do przyznania uprawnień do wykonywania ww. zawodów. W konsekwencji Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania tego postępowania z mocy prawa zakończyła swoją działalność, a postępowania prowadzone przez nią w dniu wejścia w życie ustawy stały się bezprzedmiotowe.

Po zmianie - zgodnie z art. 114 ust. 9 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym -  jedynym ustawowym wymogiem do zajmowania stanowisk dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego. Natomiast określenie dodatkowych wymagań i kwalifikacji zawodowych dla osób zatrudnionych na tych stanowiskach powinno nastąpić w statucie uczelni.

Niezależnie od powyższego, w myśl art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, osoby, które nabyły kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoje uprawnienia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików